GOLD GIVING BACK TO SCHOOL กิจกรรมสู่โรงเรียนที่ขาดแคลน

20 พ.ย. 2559 เวลา 12:00 น. 135

ปัจจุบันการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และ “การศึกษา” เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่างให้ความใส่ใจ ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการขาดหรือมีสิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพอได้ส่งผลต่อโอกาสและพัฒนาการทางการศึกษาของเยาวชน ทำให้เยาวชนเหล่านั้นสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ

MP32-3210-c นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือโกลเด้นแลนด์ กล่าวว่า บริษัทตระหนักในความสำคัญของการศึกษา จึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนที่พนักงานเคยศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานและสังคมเห็นคุณค่าของชุมชนบ้านเกิด เนื่องด้วยเป็นนโยบายและความตั้งใจของผู้บริหารที่อยากจะสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ภายใต้โครงการ GOLD GIVING Back to School โครงการนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้ว ยังมุ่งที่จะกระตุ้นจิตสำนึกรักชุมชนของคนในสังคมอีกด้วย

[caption id="attachment_113896" align="aligncenter" width="500"] สมบูรณ์ วศินชัชวาล สมบูรณ์ วศินชัชวาล[/caption]

โครงการนี้ เริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในบริษัทฯ เขียนเรียงความถึงโรงเรียนที่ตนเคยเรียนอยู่สมัยเป็นเด็ก ทั้งในเรื่องความประทับใจและสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน และส่งให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณา ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือให้พนักงานได้ติดต่อกับชุมชนบ้านเกิด รับรู้ปัญหาในชุมชนของตน เพื่อนำมาเขียนให้ทางบริษัทฯ ได้รับทราบและนำมาพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป หลังจากคณะผู้บริหารคัดเลือกเรื่องแล้ว จะมีการส่งทีมงานไปสำรวจเพื่อดูสภาพปัญหาในพื้นที่จริง และขอความสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ในรูปแบบของการดำเนินการช่วยเหลือร่วมกัน ครั้งนี้ น้องนิด นางสาวสุธิดา แสงวงค์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้บริหารจนเกิดเป็นกิจกรรมขึ้นมา พร้อมเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนว่าโรงเรียนต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ โดยได้รับความสนใจและเงินบริจาคเป็นจำนวนมากจากพนักงานในบริษัทฯ จนสามารถสร้างรั้วโรงเรียน และทำอุปกรณ์ที่ส่งเสริมด้านการศึกษา การเรียนรู้ อาทิ ตู้หนังสือ, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น ถือเป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับน้องๆ ได้เรียนอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

MP32-3210-b สำหรับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมระหว่างการทำงาน และกิจกรรมนอกเวลางานมาเป็นตัวเชื่อมโยง เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วม สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่ถอดรหัสมาจากคำว่า "GOLD" คือ

G-Good Governance ทำงานอย่างโปร่งใส

O-Open Mind ต้องเปิดใจไม่ปกปิด

L-Learning Organization เรียนรู้อย่างเป็นมิตร

D-Drive for Excellence ร่วมกันคิดพร้อมก้าวไกล

MP32-3210-d ซึ่งโครงการครั้งนี้ของบริษัทฯ ก็ตรงกับตัว D - Drive for Excellence ร่วมกันคิดพร้อมกันไกล เนื่องจากบริษัทฯ ก็ตระหนักดีว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมากมาจากหลายภูมิภาค บริษัทฯ ได้มุ่งหวังจะสร้างความตระหนักในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิด และสร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานในการที่ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดของตน ดังนั้นโครงการ BACK TO SCHOOL จึงเริ่มจากโรงเรียนที่พนักงานในบริษัทฯ เคยศึกษาอยู่

นายธีรพล ภูโทถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง “ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ GOLD GIVING – Back to School อันดับแรกอยากขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโกลเด้นแลนด์ทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้ความเมตตากับโรงเรียนบ้านหนองบึงที่ยังขาดโอกาสทางด้านการศึกษาในอีกหลายๆ ด้าน ขอบคุณศิษย์เก่าและผู้ประสานงาน ที่ยังคอยนึกถึงโรงเรียนเล็กๆ นี้อยู่เสมอ หากมีโอกาสโรงเรียนก็อยาก ตอบแทนด้วยการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดีมีคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้กับประเทศที่ดีต่อไป อีกทั้งยังอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกต่อไป เพราะถือว่ามีโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนอยู่อีกมากมาย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,210 วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559