ผู้ถือหุ้นกู้ APCS ไฟเขียวเลื่อนจ่าย"APCS246A" 2 ปี ปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 7%

16 มิ.ย. 2567 | 08:30 น.

ผู้ถือหุ้นกู้ไฟเขียว APCS เลื่อนจ่ายเงินต้น APCS246A ออกไปอีก 2 ปี โดยผ่อนผันชำระ 8 งวดรวม 55% ที่เหลือจ่ายวันครบกำหนด พร้อมปรับดอกเบี้ยเพิ่มให้จาก 6% เป็น 7% ต่อปี

นางพิมพฤดา พิทักษ์ธีระธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ของห้นกู้ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"(APCS246A) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 รายละเอียดผลการประชุมดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 นี้

ผลการประชุม : อนุมัติ
 

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS246A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 55 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 211,805,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็น 8 งวด  ส่วนที่เหลือจำนวนรวมร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ จะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผลการประชุม : อนุมัติ 

โดยแบ่งการชำระดังนี้

  • งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 77,020,000 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ )
  • งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 16 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
  • งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
  • งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 16 มีนาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
  • งวดที่ 5 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
  • งวดที่ 6 กำหนดชำระในวันที่ 16 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
  • งวดที่ 7 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ )
  • งวดที่ 8 กำหนดชำระในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค้าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
  • งวดที่ 9 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 173,295,000 บาท (ร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ผลการประชุม : อนุมัติ

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจำนำหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จีไมน์นิ่ง จำกัด (GEM ) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (หุ้นที่จำนำ)  (GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำนำหุ้นดังกล่าวไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

ผลการประชุม : อนุมัติ