ตลท.ปรับเกณฑ์ซื้อขาย" NVDR" ห้ามบล.ส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้าคนไทย มีผล 4 มิ.ย.นี้

21 พ.ค. 2567 | 11:49 น.

ตลท.ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขาย" NVDR" ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR เพิ่มขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)" เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR 

โดยกำหนดห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit) ดังนี้

  • ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย
  • บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป