ก.ล.ต. เว้นค่าธรรมเนียมแปลง NVDR ให้นักลงทุนไทย เริ่ม 1 มิ.ย.-31ธ.ค.67 นี้

21 พ.ค. 2567 | 10:10 น.

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หวังจูงใจให้ผู้ลงทุนไทย แปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ มีผล 1 มิ.ย.-31ธ.ค.67 นี้ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ ปรับเกณฑ์ซื้อขาย NVDR ห้ามโบรกฯ ส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้าคนไทย ดีเดย์ 4 มิ.ย.67

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ร่วมกันยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (บล.) ที่ให้บริการแปลงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนไทย เพื่อจูงใจผู้ลงทุนไทยให้แปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ

ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการเกี่ยวกับ NVDR โดยกำหนดห้าม บล. ให้บริการที่ทำให้ผู้ลงทุนไทยมี NVDR เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนไทยใช้ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567* ไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนที่มีผู้รับผลประโยชน์แท้จริงซึ่งมีสัญชาติไทย (ผู้ลงทุนไทย) แปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ

ดังนั้น ทาง ก.ล.ต. จึงออกหลักเกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตที่เรียกเก็บจาก บล. ในส่วนที่ บล. ให้บริการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุนไทย โดยมีเงื่อนไขว่า บล. ต้องยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (regulatory fee) จากผู้ลงทุนไทยที่มีคำสั่งแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญ
  2. ยกเว้นการจ่ายเงินอุดหนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลง (trading fee และ clearing fee) จาก บล. สำหรับการแปลง NVDR เป็นหุ้นสามัญของผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2. แล้ว และจะมีผลในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย 

ขณะเดียวกันทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า สำหรับปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR

โดยกำหนดห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit) ดังนี้ 

  • ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย
  • บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป