PTG ตั้งบริษัทย่อย “โกซับเวย์” ต่อยอดธุรกิจร้านอาหาร

22 เม.ย. 2567 | 06:00 น.

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) จัดตั้งบริษัทย่อย “บจก.โกซับเวย์” ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในฐานะเจ้าของ Master Franchise และบริหารจัดการร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า “Subway” ผลักดันการเติบโตร้านซับเวย์ในไทยให้แข็งแกร่ง

นายรังสรรค์ พวงปราง เลขานุการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัท โกลัค จำกัด (“GL”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“GFA”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 1 แห่ง ในชื่อ " บริษัท โกซับเวย์ จำกัด (GS )"ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร 

โดยจดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนเมษายน 2567 เลขที่ 36/29 หมู่ที่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทตามสัดส่วนการเข้าลงทุน GL ถือหุ้นใน GS จำนวน 998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80 (เก้าสิบเก้าจุดแปด) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดใน GS
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย

 • 1.นายรังสรรค์ พวงปรางกรรมการที่เป็นตัวแทนของ GL
 • 2. นางสาวสาวิตรี ตันตระอำไพ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ GL และ
 • นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง

อนึ่งเมื่อต้นเดือนเมษายน 2567 “ซับเวย์” หนึ่งในแบรนด์ร้านอาหารชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศแต่งตั้ง บริษัท โกลัค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย PTG ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นเจ้าของ Master Franchise และบริหารจัดการร้านอาหารภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า  “Subway” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อผลักดันการเติบโตร้านซับเวย์ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567  

โดยความร่วมมือครั้งใหม่นี้ในตลอดระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า บริษัท  โกลัค  จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดร้านซับเวย์เพิ่มเติมในประเทศไทยให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมราว 3 เท่า รวมถึงยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการ และพัฒนาร้านซับเวย์สาขาต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับสัญญาของบริษัท โกลัค จำกัด นับเป็นสัญญาให้สิทธิการพัฒนามาสเตอร์แฟรนไชส์ฉบับที่ 16 ของซับเวย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจตลอดหลายปีของแบรนด์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันการเติบโตของธุรกิจในระดับสากล โดยจะส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวนร้านซับเวย์ทั่วโลกมากขึ้นรวมทั้งสิ้นกว่า 9,000 ร้านต่อไป

 

ธุรกิจหลักของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

 • 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก
 • 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG
 • 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน
 • 4.กลุ่มธุรกิจขนส่ง
 • 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ
 • 6.กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • 7.กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ
 • 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

โครงสร้าง ผู้ถือหุ้น ณ  ณ วันที่ 7 มี.ค. 2567 ประกอบด้วย

 • บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 419,504,000 หุ้น สัดส่วน 25.12%
 • นาย พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 100,300,000  หุ้น สัดส่วน 6.01%
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 90,327,558  หุ้น สัดส่วน 5.41%
 • นาง จรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 77,849,140  หุ้น สัดส่วน 4.66%
 • นาย วีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 43,344,000  หุ้น สัดส่วน 2.60%ล
 • นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 41,691,134  หุ้น สัดส่วน 2.50%
 • นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 25,224,600  หุ้น สัดส่วน 1.51%
 • นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 23,148,000  หุ้น สัดส่วน 1.39%
 • SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,816,300  หุ้น สัดส่วน 1.37%
 • นาง เพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์ 13,270,400  หุ้น สัดส่วน 0.79%