ตลท.สั่ง NEP แจงกรณีปกปิดมติบอร์ด ปมยุติธุรกิจ ขายสินทรัพย์ เลิกจ้างพนง.

28 ก.พ. 2567 | 03:48 น.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง NEP ชี้แจงภายใน 4 มี.ค.นี้ กรณีบริษัทฯ ยุติการผลิต ขายสินทรัพย์ และเลิกจ้างพนักงาน โดยให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ NEP ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่ง บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) ชี้แจงข้อเท็จจริงในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 66 เกี่ยวกับการหยุดผลิตและขายสินค้า การขายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขอให้บริษัทชี้แจงภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ NEP ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและติดตามคำชี้แจงของบริษัท


 

NEP นำส่งงบการเงินประจำปี 66 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฎข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เกี่ยวกับแผนการยุติกระบวนการผลิตและขายผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และการทยอยเลิกจ้างพนักงานในสายงานผลิตทั้งหมด สายงานการตลาดและขาย และส่วนงานสนับสนุนบางส่วน โดยกลุ่มแรกสิ้นสุดการเลิกจ้างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 และกลุ่มสุดท้ายสิ้นสุดการเลิกจ้างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 รวมถึงการขายสินทรัพย์เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะและวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้งาน ด้วยวิธีการประมูล ซึ่งจะทราบผลการประมูลในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และศึกษาธุรกิจใหม่

เนื่องจากข้อมูลข้างต้นอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จึงขอให้ NEP ชี้แจงดังนี้

1.สถานะการหยุดประกอบธุรกิจ ทั้งในด้านการหยุดกระบวนการผลิตและขายสินค้า การขายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการเลิกจ้างพนักงาน รวมทั้งระยะเวลาสิ้นสุดการมีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท

2. สถานะและความคืบหน้าของการศึกษาธุรกิจใหม่ และกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ข้อสรุป

3.เหตุผลที่บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และวันที่ 18 มกราคม 2567 เกี่ยวกับแผนการหยุดประกอบธุรกิจต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งต้องเปิดเผยทันทีตามข้อกำหนด และขอให้แจ้งมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทปฎิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์