ส่องเงินปันผล "10 หุ้นอสังหา" ใครจ่ายผลตอบแทนดีที่สุด ขึ้น XD วันไหน

28 ก.พ. 2567 | 00:05 น.

เปิดปันผลงบงวดปี 66 "10 หุ้นอสังหาริมทรัพย์" SENA นำโด่งปันผลยีลด์สูงสุด 9.52% ต่อปี ตามด้วย AP ,SIRI และ PSH แจกยีลด์ อัตรา 6.54% ,5.38% และ 5.24% ตามลำดับ เช็คแต่ละตัวจ่ายปันผล ขึ้น XD วันไหน รวบรวมให้ที่นี่

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมอัตราเงินปันผลตอบแทน หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่ประกาศผลดำเนินงานปีงบ 2566 และเตรียมที่จะจ่ายปันผล 10 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีดังนี้

SENA  ใช้งบ  338 ล้าน ปันผลยีลด์ 9.52% ต่อปี

บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA คณะกรรมการ ฯ พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปีงบ 2566  งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566  จํานวน 337.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท โดยนักลงทุนจะได้รับอัตราเงินปันผลตอบแทน ( คำนวณ :  เงินปันผลต่อหุ้น (ต่อปี)  x 100 / ราคาตลาดของหุ้น ) ที่อัตรา  9.52% ต่อปี โดยคำนวณจากราคาปิดเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา  กําหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ( วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล ) ในวันที่ 10 พ.ค. 2567 และวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

AP ใช้งบ 2,202 ล้าน ปันผลยีลด์ 6.54% ต่อปี

บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP อนุมัติงบจากกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  สําหรับผลการดําเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,202 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน  6.54% ต่อปี กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกําหนดจายปันผลดังกลาวในวันที่ 23พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลจํานวน 0.70 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรา 20% ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีไดในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

ส่องเงินปันผล \"10 หุ้นอสังหา\" ใครจ่ายผลตอบแทนดีที่สุด ขึ้น XD วันไหน

SIRI ใช้งบ 3,338 ล้าน ปันผลยีลด์ 5.38% ต่อปี

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ( งวดวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.66) จำนวน 3,338 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.38% ต่อปี ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

PSH ใช้งบ 2,100 ล้านบาท ปันผลยีลด์ 5.24%

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จำนวน 2,100.96 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวด 1 ก.ค.-31  ธ.ค.66 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.24% ต่อปี  ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจะต้องมีรายชื่อปรากฏในวันที่ 4 มีนาคม 2567(Record Date) โดยวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือ วันที่ 1 มีนาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

SC ใช้งบ 1,026 ล้านบาท ปันผลยีลด์ 4.68% ต่อปี

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC คณะกรรมการเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลยอดรวมประจําปี 2566 ที่จ่ายจากกําไรของผลประกอบการ เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็น 44.35% ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกําหนดไว้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 341.59 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท  และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกจำนวน 683.93 ล้านบาท สําหรับผลประกอบการประจําปี 2566 (รอบ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค.66 ) เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 4.68% ต่อปี โดยวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

QH ใช้งบ 1,607 ล้านบาท ปันผลยีลด์ 4.63% ต่อปี

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH คณะกรรมการเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  โดยคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,607 ล้านบาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 คิดเป็น 64% ของกำไรสุทธิและเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 536 ล้านบาท

จึงยังคงต้องจ่ายจากกำไรสุทธิงวด 6เดือนหลังของปี2566 ( 1 ก.ค.-31 ธ.ค.66 ) อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,071 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจะต้องมีรายชื่อปรากฏในวันที่ 26 เมษายน 2567 (Record Date) โดยวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรกคือ วันที่ 25 เมษายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวัที่ 26 พฤษภาคม 2567