AJA ตั้ง"ณวัฒน์ อิสรไกรศีล"เจ้าของมิสแกรนด์ MGI เป็นกรรมการ มีผลทันที

25 ก.พ. 2567 | 01:35 น.

เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) ตั้ง "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" เป็นกรรมการบริษัท แทน "ปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์" ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลทันที

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ฯได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และมีมติ แต่งตั้ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นกรรมการบริษัทแทน โดยมีวาระตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นอกจากนี้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

จากเดิม : นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา นายพิชัย ปัญจสังข์ นางปรางค์ทิพยั จันทริวิสิฐศักดิ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเป็น : นายบุณยสิทธิ์  แสงพงษ์พิทยา  นายพิชัย ปัญจสังข์  กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการแทน ประกอบด้วย

 • ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร  ประธานกรรมการ
 • นาย พิชัย ปัญจสังข์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 • นายเอนก พัฒนสฤษฎ์  กรรมการ
 • นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา  กรรมการ
 • นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล กรรมการ
 • นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 • พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายฐาปนา บุญหล้า กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

 "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" ถือหุ้นใหญ่ MGI-AJA

สำหรับ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล  ปัจจุบันนอกจากเป็นกรรมการ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 9 ใน AJA จำนวน 121,507,405 หุ้น หรือสัดส่วน 2.27 % และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ในบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MGI) จำนวน 90,000,000 หุ้น หรือสัดส่วน 42.86% มีมูลค่าพอร์ตรวมจากหุ้นที่ถือทั้ง 2 หลักทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 2567 ราว 4,535 ล้านบาท 

10 อันดับผู้ถือหุ้น AJA  ข้อมูลวันที่ 23 มี.ค.66

 • นายอมร มีมะโน 530,180,596 หุ้น สัดส่วน    9.90%
 • น.ส.จินตนา มีมะโน 260,408,574 หุ้น สัดส่วน    4.86%
 • นางณษิกา มีมโนนันท์ 233,714,354 หุ้น สัดส่วน    4.36%
 • บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก208,730,050 หุ้น สัดส่วน3.90%
 • น.ส.วนิดา วสีพันธ์พงศ์ 187,434,591 หุ้น สัดส่วน 3.50%
 • นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ 174,285,402 หุ้น สัดส่วน 3.25%
 • นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล 136,958,955 หุ้น สัดส่วน 2.56%
 • บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,976,981หุ้น สัดส่วน 2.48%
 • นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล121,507,405 หุ้น สัดส่วน 2.27%
 • น.ส.จินดา มีมะโน 109,369,577 หุ้น สัดส่วน 2.04%    

AJA : ประกอบธุรกิจหลักนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "AJ" โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual: AV) และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance: AP)

AJA รายงานงบการเงินรวมงวดปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 37.99 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 107.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.88% เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 145.46 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 326.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 32.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 11.18 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 293.48 ล้านบาท