ปปง.อายัดทรัพย์ “ชนินทร์”กับพวก ผู้ต้องหาโกงหุ้น STARK เพิ่มเติม 2,541 ล้าน

15 ก.พ. 2567 | 04:28 น.

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ชั่วคราว “ชนินทร์ฯ” กับพวก ผู้ต้องหาคดีทุจริตหุ้น STARK เพิ่มเติมจำนวน 34 รายการ รวมมูลค่า 2,541 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการลงข้อความเท็จ การทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงต่อความเป็นจริงในบัญชีหรือเอกสาร บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK และบริษัทย่อย ในช่วงปี 65-66

 

โดยระบุว่า นายชนินทร์ เย็นสุดใจ กับพวก มีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ กรณีหุ้น STARK ซึ่งมีนายชนินทร์ฯ เป็นประธานกรรมการบริษัท   มีพฤติการณ์ตกแต่งงบการเงินของบริษัทเพื่อแสดงผลการดำเนินการที่ดีและสูงกว่าความเป็นจริง  ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. เคยดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว 16 รายการ มูลค่าประมาณ 354 ล้านบาท (คำสั่ง ย.222/2566)

ล่าสุด คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติมจำนวน 34 รายการ เป็นที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก มูลค่าประมาณ 2,541 ล้านบาท 

 

กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวัน (ครบกำหนดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567)

ขณะนี้สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายต่อไป