ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.15 % เปิดขาย 9-12 ม.ค.67

08 ม.ค. 2567 | 23:08 น.

อัปเดตหุ้นกู้ออกใหม่ จาก 4 บริษัท จำนวน 8 รุ่น ให้อัตราผลตอบแทน 3.55-7.15% ต่อปี เปิดขายภายในสัปดาห์นี้ (9-12 ม.ค.67)

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่" จาก 4 บริษัท จำนวน 8 รุ่น ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) อัตราผลตอบแทน 3.55-7.15%ต่อปี เปิดขายช่วงสัปดาห์นี้ (9 -12 มกราคม 2567) รายละเอียดดังนี้

บมจ.ไรมอน แลนด์  เสนอขายหุ้นกู้ (RML) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • 1.ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 10 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
 • 2.ชุดที่ 2  อายุ 1 ปี 10 เดือน 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
 • 3.ชุดที่ 3  อายุ 1 ปี 4 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

- หุ้นกู้ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9 -11 มกราคม 2567
- ชุดที่ 3 เปิดให้จองซื้อระหว่างในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2567

โดยมี ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.15 % เปิดขาย 9-12 ม.ค.67

หลักประกันหุ้นกู้ดังกล่าว : ห้องชุด The Cube @The River , อาคารส่วนโพเดียม  ชั้นที่ 1,2,3,4 พื้นที่ 2,163.62 ตรม.มูลค่ารวม 454 ล้านบาท ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.30:1 เท่า

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1.เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ RML241A
2.เพื่อชำระคืนหนี้ตาม ตั๋วแลกเงินและ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุุ้นกู้ระยะสั้นของกลุ่มบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี  30 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 -12 มกราคม 2567  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 
 - องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 - หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
2. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.15 % เปิดขาย 9-12 ม.ค.67
 

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
 
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน 16 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
 • 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11- 12 และ 15 มกราคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1.การดำเนินธุรกิจเพื่อเอามาซื้อที่ดินและลงทุนเพิ่มเติม
2.ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด
3.ชำระคืนหนี้ระยะสั้น
4.เงินหมุนเวียนในบริษัท

ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.15 % เปิดขาย 9-12 ม.ค.67

บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น   (MQDC)โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน   จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • 1. ชุดที่ 1  อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
 • 2. ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี

หลักประกัน 

หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย จำนวนรวมไม่เกิน [ ] ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 และ 15 - 16 มกราคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 
 และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้  ดังนี้

1. ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทภายในเดือนมกราคม 2567  
2. ลงทุนในโครงการ Cloud 11 สำหรับค่าโครงสร้างและงานระบบ 

ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.15 % เปิดขาย 9-12 ม.ค.67