ตลท.เพิกถอนหุ้น MAX ให้เทรดชั่วคราว 18- 26 ธ.ค.นี้ ด้วยบัญชี Cash Balance

06 ธันวาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ของ MAX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวระหว่างวันที่ 18- 26 ธ.ค.2566 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัดื(มหาชน) หรือ MAX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่ได้นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแม้บริษัทจะดำเนินการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว แต่งบการเงินที่บริษัทได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป็นงบการเงินที่ไม่มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

 

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ MAX เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือ ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2566 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  • 1.ให้หลักทรัพย์ MAX ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
  • 2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์
  • 3.ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด(Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ MAX ในวันแรกที่มีการซื้อขาย(วันที่ 18 ธันวาคม 2566)
  • 4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ MAX มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือวันที่ 26 ธันวาคม 2566) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ MAX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลังเป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย