สัมมนาผู้ถือหุ้นกู้ JKN รับมือผลกระทบ"คดีฟื้นฟูกิจการ"ทางออนไลน์ 8 ธ.ค.นี้

01 ธันวาคม 2566

"ดาโอ-เอเซียพลัส" ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ JKN ทั้ง 7 รุ่น จัดสัมมนาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป" ทางออนไลน์วันที่ 8 ธ.ค.66 เวลา 14:00 – 16:00 น. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. นี้ เวลา 08:30 น.

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศาลลัมละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567 เป็นเหตุทำให้ JKN อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) และส่งผลกับการชำระหนี้ให้กับท่านเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้โดยตรงตามที่ทราบแล้วนั้น 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ของ JKN ได้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ในคดีฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามกฎหมายในคดีฟื้นฟูกิจการของ JKN เช่น การยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ กรณีศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและโฆษณาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผน รวมถึงการมอบอำนาจของเจ้าหนี้ให้กับบุคคลหรือทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องดังกล่าว พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ซักถามข้อสงสัย

สัมมนาผู้ถือหุ้นกู้ JKN  รับมือผลกระทบ"คดีฟื้นฟูกิจการ"ทางออนไลน์ 8 ธ.ค.นี้

 

ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้ JKN ได้แก่

  • หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN243A) 
  • หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24OA) 
  • หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN24NA) 
  • หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN252A)
  • หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (JKN255A) 

และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้ JKN ได้แก่

  • หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN239A) 
  • หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JKN246A)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ JKN ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.-16.00 น.
 

สําหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งคําถามในการสัมมนา ระบบ
ลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องจะเปิดให้ดําเนินการตั้งแต่วันที  1 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนในวันที่  8 ธันวาคม 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม และ ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้า
ร่วมสัมมนาได้ในวันที 8 ธันวาคม 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)
โดยผู้ถือหุ้นกู้ใช้ Username
และ Password ที ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคําถามล่วงหน้าได้ โดยนําส่งมาที่

  •  [email protected] ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 หรือสแกนคิวอาร์โค้ต (QR Code) ด้านล่างนี้เพื่อส่งคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท

 

สัมมนาผู้ถือหุ้นกู้ JKN  รับมือผลกระทบ"คดีฟื้นฟูกิจการ"ทางออนไลน์ 8 ธ.ค.นี้

 


ทั้งนี้ วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร DAOL Contact Center 023511800 กด 1 กด 0  และหากท่านพบเหตุขัดข้องจากการลงทะเบียนหรือเข้าใช้งานระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อ Inventech Call center 02-931-9136

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร. 02-680-1362, 1246, 1219 และหากท่านพบเหตุขัดข้องจากการลงทะเบียนหรือเข้าใช้งานระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อ Inventech Call center 02-931-9136