"เฮียม๊อ อมฤทธิ์"ขยับถือหุ้น MORE เป็น 25.74% หลังซื้อ 300 ล้านหุ้น

17 ม.ค. 2566 | 01:17 น.

ก.ล.ต.เผย"เฮียม๊อ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ" ขยับถือหุ้นเพิ่มใน MORE เป็น 25.747% หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP 300 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.1801%

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)แจ้งได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งเป็นแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE  โดย นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา  300,000,000 หุ้น  คิดเป็น 4.1801% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเป็น 1,847,800,178 หุ้น คิดเป็น 25.747% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

\"เฮียม๊อ อมฤทธิ์\"ขยับถือหุ้น MORE เป็น 25.74% หลังซื้อ 300 ล้านหุ้น

 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ระบุว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 353.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 368.7 ล้านบาท 

 

ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) ให้ "เฮียม๊อ" หรือ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ โดยอนุมัติขอผ่อนผันการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์  

ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่นับรวมเสียงของ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจำนวนการถือหุ้นจำนวน 1,547 ล้านหุ้น

 

อ่านเพิ่ม  :  หุ้นเพิ่มทุนของ MORE เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2566