svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ถือหุ้น MORE ลุยไฟจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ "เฮียม๊อ"

01 ธันวาคม 2565

ไม่สน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น MORE ไฟเขียวแผนเพิ่มทุน 300 ล้านหุ้นจัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) แก่ "เฮียม๊อ" ซีอีโอและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของบริษัท

1 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ระบุว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 15 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 353.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 368.7 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (PP) ให้ "เฮียม๊อ" หรือ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และอนุมัติขอผ่อนผันการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์

โดยมติดังกล่าวไม่นับรวมเสียงของ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจำนวนการถือหุ้นจำนวน 1,547 ล้านหุ้น

 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารราย นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (whitewash) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งความจำเป็นของการเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ MORE มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรายนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และการขอผ่อนผัน whitewash

อย่างไรก็ตาม IFA ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติ "ไม่อนุมัติ" การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวและการขอผ่อนผัน whitewash รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายประเด็น ได้แก่ 

(1) เนื่องจากราคาหุ้น MORE มีความผันผวนมาโดยตลอด การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยราคาตลาดจึงอาจไม่เหมาะสม 

(2) การที่ MORE ได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (MORE-W2) จึงสามารถนำเงินไปใช้ลงทุนตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในช่วงที่เหตุการณ์ข้างต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ

(3) ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนเสียงของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. เห็นว่า เนื่องจากเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ส่งผลกระทบต่อแผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ที่อ้างอิงราคาเสนอขายจากราคาตลาด รวมทั้ง IFA มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น อันเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้น  

 

ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 พร้อมให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย