BJC ต่อยอดธุรกิจค้าปลีก เข้าซื้อหุ้น 2 บริษัทในกลุ่มทีซีซี

10 พ.ย. 2565 | 03:08 น.

BJC ซื้อหุ้น 2 บริษัท คือ"บจก. ตะวันนา บางพลี - บจก.ต่อยอดเฟรช (ไทยแลนด์) " จากบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด มูลค่า 756.89 ล้านบาท หวังต่อยอดธุรกิจค้าปลีก

 

บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 7 จำกัด (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ตะวันนา บางพลี จำกัด และบริษัท ต่อยอดเฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด จาก บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 756.89 ล้านบาท

 

บริษัท ฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และจะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นจากผู้ขายเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป้าหมาย (ในฐานะผู้ให้สิทธิ) ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอให้สิทธิปฏิเสธก่อนแก่ AWC และผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทเป้าหมายเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ซื้อในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2565

 

ผู้ซื้อจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันนา บางพลี จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน ระยะเวลา 30 ปี โด ย มี ขนาดที่ดิน รวม 49-1-70 .0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีให อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีมูลค่า 297,000,000 บาท และหุ้นสามัญของบริษัท ต่อยอดเฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจตลาดสดค้าปลีก ค้าส่ง ภายใต้ชื่อ "ตลาดทิพย์นิมิต" บนพื้นที่ที่เป็นสิทธิการเช่าของบริษัท ตะวันนา บางพลี จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิจำนวน 43,299,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100โดยมีมูลค่า 452,320,600 บาท จากผู้ขาย ซึ่งผลจากการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
         

บริษัท ตะวันนา บางพลีจำกัด ดำเนินธุรกิจ ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น ทุนจดทะเบียน: 210,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
          บริษัท ต่อยอดเฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท
 

 

ในปัจจุบันกลุ่ม BJC มีกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Supply Chain)ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจการค้าอาหาร (Food Business) โดยบิ๊กซีมี Flagship ในธุรกิจค้าปลีก (Retail) การค้าส่ง (Wholesale) และธุรกิจการค้าอาหารสดและอาหารปรุงสด การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริม และขยายฐานภาพรวมธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนสอดคล้องกับแผนธุรกิจในอนาคต โดยธุรกิจตลาดทิพย์นิมิตรมีความใกล้เคียงกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นว่าสามารถนำมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าได้อีกทั้งพิจารณาว่าที่ดินอีกส่วนหนึ่งของตะวันนามีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นสาขาของ MM Food Service