"SME D Bank" ตั้ง “ประสิชฌ์ วีระศิลป์” นั่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

02 มี.ค. 2567 | 04:14 น.

"SME D Bank" ตั้ง “ประสิชฌ์ วีระศิลป์” นั่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ระบุให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ 

โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร 

ทั้งนี้ เป็นไปตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับการดำเนินการดังกล่สวนั้น มาจากการที่นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ หมดวาระลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา