ส่อง"เงินฝากประจำปลอดภาษี 2567" 14 แห่ง แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด

08 ม.ค. 2567 | 00:07 น.

อัพเดทอัตราดอกเบี้ย "เงินฝากประจำปลอดภาษี 2567" ธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 แบงก์ไหนให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุด พร้อมเงื่อนไขการฝาก

เปิดศักราชปี 2567 "ฐานเศรษฐกิจ" ได้สำรวจอัตราผลตอบแทน "บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2567"  ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 14 แห่ง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 พบว่าส่วนใหญ่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ตั้งแต่ระดับ 2.00 - 2.90% ต่อปี ( ได้รับยกเว้นภาษี 15% ของรายได้ดอกเบี้ยรับ) รายละเอียดดังนี้


ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย : เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี (อิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด 15 ธ.ค.66)  กำหนดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท ฝากรายเดือนๆละเท่าๆกัน เท่ากับการเปิดบัญชีครั้งแรก โดยยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท

ระยะเวลาการฝาก  36 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 16,500 บาท ฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆกัน โดยยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาทเช่นกัน

ส่อง\"เงินฝากประจำปลอดภาษี 2567\" 14 แห่ง แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : เงินฝากประจำปลอดภาษี จ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2.90% ต่อปี (อิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด 3 ม.ค.67 ) สำหรับฝากระยะเวลา 24 เดือน โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือนบวก 0.80% เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน

และสำหรับเงินฝากระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี คำนวณอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือนบวก 0.50%  เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทต่อเดือน โดยฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) : บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี  (อิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด 24 พ.ย.66) ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ผู้ฝากต้องฝากประจำทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันจนครบ 24 ครั้ง         

ธนาคารไทยพาณิชย์ : เงินฝากโบนัส ระยะเวลาฝาก 24 เดือน กรณีมีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.55% (อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวก 0.85%) และฝากไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ E Passbook จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.65%  อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 0.95% )

ส่วนระยะเวลาฝาก 36 เดือน ฝากมีสมุดคู่ฝาก จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.80% (อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนบวก 1.10% ) และฝากไม่มีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.90 % (อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 1.20% ) ทั้งนี้อิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด ณ วันที่ 3 ต.ค.66

ธนาคารกรุงไทย : เงินฝาก Krungthai ZERO TAX MAX : (อิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด 6 พ.ย.66 ) กำหนดอัตราดอกเบี้ยฝากระยะเวลาฝาก 24 เดือนที่ 2.60% ต่อปี  ส่วนระยะเวลาฝาก 36 เดือน และ 48 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากันคือ 2.75% ต่อปี โดย 

 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท
 • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 16,500 บาท
 • ระยะเวลาฝาก 48 เดือน : ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 12,500 บาท

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ( อิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด  8 ม.ค.67 ) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี  และระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี

ธนาคารออมสิน : เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี (อิงประกาศอัตราดอกเบี้ยล่าสุด 11 ต.ค.66 ) โดยผู้ฝากต้องฝากเดือนละ 1 ครั้ง และเท่าๆกัน ฝากได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน และถอนได้เมื่อฝากครบ 24 ครั้ง/เดือน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ : เงินฝากประจำปลอดภาษี : (อิงประกาศอัตราดอกเบี้ย 11 ต.ค.66 ) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี (อ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเท่ากับ 1.75% บวก 0.40% )  และระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี (อ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือนเท่ากับ 1.75% บวก 0.65% )
 

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 

 • ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข
 • เปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร) 
 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (ยกเว้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ไทยพาณิชย์ , กสิกรไทย ฝากขั้นต่ำที่ 500 บาท )
 • ฝาก 24 เดือน ฝากสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน เมื่อครบตามระยะการฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท 
 • ฝาก 36 เดือน ฝากสูงสุด 16,500 บาทต่อเดือน เมื่อครบตามระยะการฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท 
 • ฝากสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน 
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และต้องหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ย


หมายเหตุ  : ยูโอบี เงินฝากปลอดภาษีทวีสิน : คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 1.18 ล้านบาท/ต่อคน