บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนภายใน 26 เม.ย. เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.

10 เม.ย. 2566 | 08:46 น.

คลังชี้ผ่านเกณฑ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.นี้ ล่าสุด มีจำนวน 4.89 แสนราย แนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ก่อนหมดเขต 1 พ.ค.66

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้ที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย..66 จะได้รับสิทธิใช้จ่ายครั้งแรก 1 พ.ค.66 โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวน 489,465 ราย

 

 

ทั้งนี้ รวมเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 13,055,327 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.43 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย

 

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด ที่

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยดำเนินการได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธ.ก.ส.
  • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

โดยข้อมูลจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,239,050 ราย