เช็ค"บัญชีเงินฝากสูงวัย 2566" แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูง

14 ก.พ. 2566 | 22:05 น.

เปิดเงื่อนไข"บัญชีเงินฝากสูงวัย 2566" เทียบ 5 ธนาคาร ใครจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น หลังกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50% เมื่อปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา

 

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดท"บัญชีเงินฝากสูงวัย 2566" ทางเลือกเพื่อการออมสำหรับผู้สูงอายุและผู้เกษียณ ที่ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในเงินต้น ขณะเดียวกันยังให้ผลตอบแทนดีระดับหนึ่ง ( ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย ) โดยเทียบ 5 ธนาคารที่ให้บริการขณะนี้  ผลตอบแทนใครจ่ายดอกเบี้ยดีสุด เงื่อนไข  รายละเอียดดังนี้ ...

 

เช็ค\"บัญชีเงินฝากสูงวัย 2566\" แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูง
 

ธนาคารกสิกรไทย 

 • เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ( อัพเดทอัตราดอกเบี้ย ณ 30 ม.ค.2566 ) 

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป/ เปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น

เงื่อนไข 

 • ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 3  ล้านบาท 
 • ระยะเวลาฝาก 30 เดือน 
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย 
 • คุ้มครองประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3 ล้านบาท เฉพาะผู้ฝากอายุ 55-70 ปีและมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 • ยกเว้นภาษี หากรับดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • ฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝาก 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนด รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

 • เงินฝากประจำซีเนียร์ ดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี  ( อัพเดทอัตราดอกเบี้ย ณ 1 ก.พ.2566 )

คุณสมบัติผู้ฝาก

อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

เงื่อนไข 

 • ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 
 • ระยะเวลาฝากเงิน 12 เดือน
 • ฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชี 1 คน ต่อ 1 บัญชี 
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ทุกสิ้นเดือน  
 • ไม่เสียภาษีจากดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 30,000 บาท 
 • การถอนเงินต้องถอนเงินทั้งจํานวน ห้ามถอนเงินบางส่วน
 • ถอนก่อน 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย / ถอนหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบระยะเวลาฝากได้ดอกเบี้ยออมทรัพย์ และต้องเสียภาษี

 

ธนาคารออมสิน

 • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย  ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.30% ต่อปี (อัพเดทอัตราดอกเบี้ย ณ 2 ก.พ.2566 ) 

คิดแบบขั้นบันได Step Up ดังนี้

 • เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 0.975 ต่อปี
 •  เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 1.05 ต่อปี
 • เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 1.225 ต่อปี
 • เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 1.95 ต่อปี
 • เฉลี่ย ร้อยละ 1.30 ต่อปี

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • เป็นบัญชีสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท/ สูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เปิดเป็นบัญชีคู่โอน
 • ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยฝาก

 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 • บัญชีเงินฝากประจำเคเคพี ฟรี 55 อัพ ดอกเบี้ย 1.20-1.30% ต่อปี ( อัพเดตอัตราดอกเบี้ย 1 ก.พ.66 ) 

- ฝากระยะเวลา 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี 
- ฝากระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • รับฝากบุคคลที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไข

 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน  2 ล้านบาท  
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน 
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนเต็มจำนวน ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากต้องคืนดอกเบี้ย โดยหักจากยอดเงินฝาก
 • ไม่หักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings  อัตราดอกเบี้ย 0.25-0.45% ต่อปี ( อัพเดทอัตราดอกเบี้ย ณ 6 ม.ค.2566 )

- เงินฝากคงเหลือสิ้นวัน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี

- เงินฝากคงเหลือสิ้นวัน น้อยกว่า 20,000 บาท รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • อายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีเจ้าของเดียว และเปิดได้คนละ 1 บัญชี
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท ฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ฝาก - ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยทบเป็นเงินต้นในเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยฝาก