อัพเดท"เงินฝากปลอดภาษี 2566"ส่อง7แบงก์ ใครจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด

06 กุมภาพันธ์ 2566

อัพเดท"บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2566" สำรวจแบงก์ไหนให้ผลตอบแทน"อัตราดอกเบี้ย"เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน 36 เดือน สูงสุดน่าฝาก ?

 

"ฐานเศรษฐกิจ" สำรวจบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 2566 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนัดแรกปีนี้ อีก 0.25% เป็น 1.50% เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี ในระดับ 1.90%- 2.65% ต่อปี  ซึ่งสูงกว่าพันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง รุ่นล่าสุด “สุขใจให้ออม”ที่เปิดขายเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.30 -3.00% ต่อปี ( หักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย15% เหลือดอกเบี้ยสุทธิ 1.95% - 2.55% ต่อปี  )    

 

เงินฝากประจำปลอดภาษี คืออะไร

เงินฝากประจำปลอดภาษี เป็นการออมรูปแบบหนึ่งที่มีจุดเด่นคือ ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ( ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ย ) โดยมีเงื่อนไข จะเปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ( รวมทุกธนาคาร ) และต้องฝากสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ( มีให้เลือก 24 เดือน, 36 เดือน ,48 เดือน หรือ 60 เดือน ) สูงสุดฝากที่ 25,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วครบตามระยะการฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท  

 

 

อัพเดท"เงินฝากปลอดภาษี 2566"ส่อง7แบงก์ ใครจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด

 

7 อันดับเงินฝากประจำปลอดภาษี 2565 ที่ให้ผลตอบแทน "อัตราดอกเบี้ย"สูงสุด  มีดังนี้

 

ธนาคารกรุงไทย

เงินฝากปลอดภาษี Krungthai Zero Tax Max ดอกเบี้ย 2.40 - 2.65% ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ย มีผล ณ 1 ก.พ.66 )  

 • ระยะเวลาฝาก 24 เดือน = 2.40% ต่อปี (อัตราลอยตัวอิงเงินฝากประจําระยะเวลา 24 เดือน + 0.75 % ต่อปี)   วงเงินฝากขั้นต่ำ-สูงสุด : 1,000-25,000 บาท
 • ระยะเวลาฝาก 36 เดือน = 2.65% ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงเงินฝากประจําระยะเวลา 24 เดือน + 1.00 % ต่อปี) วงเงินฝากขั้นต่ำ-สูงสุด : 1,000-16,500 บาท
 • ระยะเวลาฝาก 48 เดือน = 2.65% ต่อปี ( อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิงเงินฝากประจําระยะเวลา 24 เดือน + 1.00 % ต่อปี) วงเงินฝากขั้นต่ำ-สูงสุด : 1,000-12,500 บาท

เงื่อนไข

 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย
 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง : ไม่สามารถฝากต่อได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เงินฝากประจำปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ย 2.10 - 2.35% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยมีผล ณ 2 ก.พ.66 )

 • เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.35%

- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่ม    0.80% 

 • เงินฝากประจําปลอดภาษี 36 เดือน : ดอกเบี้ย 2.10%

- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่ม 0.50% 
 

เงื่อนไข

 • ฝากจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน (กรณีฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน) , หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท ( กรณีฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน ) 
 • ผ่อนผันขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • กรณีฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์และหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account อัตราดอกเบี้ย 2.00-2.20% ต่อปี  (อัตราดอกเบี้ยมีผล ณ 12 ม.ค.66 )

 • เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : ดอกเบี้ย 2.00%
 • เงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : ดอกเบี้ย 2.20%

เงื่อนไข

 • ฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง แล้วนำฝากต่อจนครบงวด : ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และหักภาษีดอกเบี้ย


 ธนาคารยูโอบี 

เงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน  อัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยมีผล ณ 7 ก.พ. 66 )

 •  เงินฝากปลอดภาษี "ทวีสิน" ฝากประจำ 24 เดือน, 36 เดือน ,48 เดือน และ 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยเท่ากัน 2.15% ต่อปี

เงื่อนไข

 • เปิดบัญชีอายุขั้นตํ่า 15 ปีบริบูรณ์
 • ลูกค้าขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด 
 • กรณีฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก :ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 1.18 ล้านบาท/ต่อคน กรณีผู้ฝากอายุมากกว่า 70 ปี ณ วันเปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน

 

ไทยพาณิชย์

บัญชีเงินฝากโบนัส  : ดอกเบี้ย 2.00%- 2.35% ต่อปี ( อัตราดอกเบี้ยมีผล ณ 30 ม.ค.66 )
 

 • เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 24 เดือน ไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook ) : ดอกเบี้ย 2.10%ต่อปี / กรณีมีสมุดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 36 เดือน ไม่มีสมุดคู่ฝาก : ดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี  กรณีเลือกแบบมีสมุดคู่ฝาก รับดอกเบี้ย 2.25%ต่อปี 

เงื่อนไข

 • สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้
 • กรณีฝากไม่เกิน 3 เดือน : ไม่ได้ดอกเบี้ย
 • ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก : ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่ทบต้น
 • ขาดฝากเกิน 4 ครั้ง : ไม่สามารถฝากต่อได้อีก ต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านั้น หากไม่มาดำเนินการจะได้รับดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ธนาคารกรุงเทพ

เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ดอกเบี้ย 1.90 - 2.15%ต่อปี ( อัตราดอกเบี้ยมีผลตั้งแต่ 27 ม.ค.66 ) 

 • ฝากระเวลา 24 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 1.90% เงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท
 • ฝากระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.15% เงินฝากตั้งแต่ 1,000-16,666 บาท 
 • ฝากระยะเวลา 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.15% เงินฝากตั้งแต่ 1,000-12,500 บาท 
 • ฝากระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.15% เงินฝากตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

เงื่อนไข

 • ขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
 • ขาดฝากเกิน 4 ครั้ง จะไม่สามารถฝากต่อได้ และต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ60% ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • ถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 60% ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี 

 

ธนาคารออมสิน

เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี 24 เดือน : ดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยมีผล 2 ก.พ. 66 )

เงื่อนไข

 • รับฝากตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 • ฝากติดต่อกัน 24 เดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เลื่อนไปฝากในเดือนต่อไปรวมระยะเวลาการฝากไม่เกิน 26 เดือน
 • กรณีขาดฝาก 3 ครั้ง จะไม่สามารถฝากต่อได้ จะต้องถอนปิดบัญชีเท่านั้น และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ณ วันถอนเงิน และหักภาษี ณ ที่จ่าย