svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์วงเงินธุรกรรมต่างประเทศธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

03 กุมภาพันธ์ 2566

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 66 ตามการจัดสรรของแบงก์ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถขออนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้ เช่นเดียวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ตามที่ ก.ล.ต. ได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถขออนุมัติวงเงินจัดสรรเพื่อทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในไทย สำหรับการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศและการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

เน้นส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจประเภทผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 

ทั้งนี้วงเงินจัดสรรในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น จะได้รับการจัดสรรจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นรายปี หรือตามระยะเวลาที่ ธปท. กำหนด