svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนาคารกรุงเทพ นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผลวันนี้ ( 29 ก.ย.)

28 กันยายน 2565

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) นำร่องประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ โดยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.15-0.50% ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้น 0.30-0.40% ต่อปี มีผลตั้งแต่ 29 ก.ย. 65

นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น 0.15-0.50% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เพิ่มขึ้น 0.40% ต่อปี เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เพิ่มขึ้น 0.375% ต่อปี และเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เพิ่มขึ้น 0.30% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565

ธนาคารกรุงเทพ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่ปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 ตามการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแนวโน้มของค่าเงินบาท และเงินเฟ้อที่จะปรับสูงขึ้นไปกว่านี้ ธนาคารกรุงเทพ จึงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ฝากเงิน และเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มเปราะบาง ในด้านเงินกู้ ธนาคารจึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ย MRR ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆ