svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนาคารในห้างเปิดให้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ เช็คที่นี่

08 มีนาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.ในห้าง เปิดให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 -บัตรคนจน ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือไม่ เช็คที่นี่ พร้อมตรวจสอบช่องทางเช็คสิทธิ -เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อไปยืนยันตัวตน หรือ ใบมอบอำนาจ

ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ล่าสุดกระทรวงการคลัง ได้ประกาศให้ธนาคารของรัฐฯได้แก่ ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส. ที่มีสาขาในห้าง ให้เปิดบริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โดยธนาคารในห้างจะเริ่มเปิดบริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันหยุด ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตามเพื่อความรวดเร็ว ขอความกรุณาให้ผู้ลงทะเบียนโปรดเช็คผลการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง โดยมีช่องทางการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -บัตรคนจน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย-ออมสิน-ธ.ก.ส.ในห้าง

สำหรับช่วงเวลาการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการเตรียมเอกสารประกอบการไปยืนยันตัวจน จะมีอะไรบ้างนั้น ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

  • ธนาคารกรุงไทย ให้บริการยืนยันตัวตน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66
  • ธนาคารออมสิน ให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-27 ส.ค.66
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)ให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-27 ส.ค.66

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเอง มีดังนี้ 

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียน
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือใบทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

เอกสารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนด้วยตนเอง

เนื่องจากเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ สามารถมอบอำนาจให่บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้  โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือใบทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดที่นี่)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)ให้้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

 

 

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - บัตรคนจน