svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลังไฟเขียว 2 บริษัทต่างชาติออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในไทย

30 มกราคม 2566

คลังไฟเขียวนิติบุคคลต่างประเทศออก “พันธบัตร-หุ้นกู้” สกุลเงินบาทในประเทศไทย เริ่ม 1 ม.ค. – 30 ก.ย.66 ยันคำนึงผลกระทบตลาดการเงิน-ตราสารหนี้ไทยทุกครั้ง

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบอนุญาตที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2566 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ได้แก่

 

ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

อย่างไรก็ดี ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การพิจารณาให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวม อาทิ

  • ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ
  • ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย
  • ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน
  • ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท

“กระทรวงการคลังขอขอบคุณผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกรายที่ให้ความสนใจในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไปสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี”