svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“EA” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

11 ตุลาคม 2565

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ (EA) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) กลุ่มทรัพยากร (Resources) ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ EA ได้รับการคัดเลือก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2560

 

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เป็น Green Product ไม่ก่อมลพิษ


 

“EA” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

โดยพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และ ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EV) ทั้งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และ เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Ultra-fast Charge ที่ทันสมัย ด้วยฝีมือคนไทย เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะของประเทศ ยกระดับการเดินทางที่สะดวก ทันสมัย และไร้มลพิษอย่างเป็นรูปธรรม

 

“กลุ่ม EA พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และ สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาในทุกมิติทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานด้วยการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานความยั่งยืนของ EA”