EA รับมอบรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

05 ต.ค. 2565 | 15:00 น.

EBI บริษัทย่อยในกลุ่ม EA รับรางวัล Eco Factory SV+

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ (EA) ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ( Eco Factory +SV ) ระดับ Silver ประจำปี 2565  โดยมี นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย  ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กทม.

EA รับมอบรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายจีรพันธ์ ปัญญานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด  กล่าวว่า ในฐานะเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และยกระดับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG Model) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ