svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ADVANC เสนอจ่ายค่าเช่าโครงข่ายล่วงหน้าให้ JASIF 3 พันล้าน คาดดีลซื้อจบ Q1/66

12 กันยายน 2565

ADVANC เพิ่มเงื่อนไขดีลซื้อขายหุ้น 3BB- JASIF เสนอจ่ายค่าเช่า"สายใยแก้วนำแสง"ล่วงหน้าให้ JASIF วงเงิน 3,000 ล้านบาท แบ่งจ่าย 3 งวด ผ่าน 3BB คาดธุรกรรมซื้อขายจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66 ด้าน JASIF เลื่อนประชุมผู้ถือหน่วยเป็น 18 ต.ค. 65

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) หรือ AIS เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC , บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS) ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) และการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
          

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้มีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยของ JASIF มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า(Amended and Restated Rental Assurance Agreement) และการกำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement)

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF ในการได้รับกระแสเงินสดที่เร็วขึ้น AWN, JAS และ ACU จึงได้เข้าทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อกำหนดเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงจาก JASIF ที่ TTTBB จะต้องชำระให้แก่ JASIF ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease
Agreement) ภายหลังจากที่ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น

โดยมีสาระสำคัญดังนี้
         

1. TTTBB ตกลงชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งชำระออกเป็นสามงวด ดังนี้

 

  • งวดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วัน ที่ การแก้ไขสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาเช่าหลัก ครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ (วัน Effective)
  • งวดที่ 2 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วันครบรอบปีที่ 1 นับจากวัน Effective และ
  • งวดที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วันครบรอบปีที่ 2 นับจากวัน Effective

 

โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือแก่ TTTBB ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้าดังกล่าว
         

2. ค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้ชำระข้างต้นถือเป็นการชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) ในงวดเดือนมกราคมของปี 2573 และปี 2574 ในอัตรางวดละ 300 ล้านบาท และงวดเดือนมกราคมของปี 2575 ถึงปี 2580 ในอัตรางวดละ 400 ล้านบาท โดย TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่เกิดขึ้นจริง ในเดือนมกราคมของปี 2573 ถึงปี 2580 หลังจากหักจำนวนค่าเช่าล่วงหน้า

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยของ JASIF มีมติอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ JASIF เพื่อการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน

 

ซึ่งรวมถึงการอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ การแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง และยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน (Amended and Restated Marketing Services Agreement)

 

ตลอดจนพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ข้อตกลงดำเนินการ (Amended and Restated Undertaking Agreement) โดยคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

 

JASIF เลื่อนประชุมผู้ถือหน่วยเป็น 18 ต.ค. 
          

ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ฯ ได้แจ้งถึงการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 ก.ย.65 เวลา 13.00 น. โดยกำหนดให้วันที่ 19 ส.ค.65 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวสิสามัญผู้ถือหน่วยครั้งที่ 1/2565 (Record Date) นั้น
          

เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการตกลงแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่จะเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาประกอบกับ บริษัท ฯ ได้รับแจ้งจาก บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เมื่อวันที่ 11 ก.ย.65 ถึงข้อเสนอการชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่กองทุนรวมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการแก้ไขและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของธุรกรรมที่ได้มีการแก้ไขโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลของธุรกรรมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาได้อย่างเป็นลำดับโดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีทางเลือกในการพิจารณาวาระต่างๆมากยิ่งข้น
         

บริษัทจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565  ดังนี้
         

  • กำหนดใหม่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565 เป็น วันที่ 18 ต.ค.54 เวลา 13.00 น. โดยยังกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเช้าประชุมในวันที่ 19 ส.ค.65 (Record Date) ตามเดิม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน Record Date ดังกล่าว

         

  • วาระประชุม โดยวาระที่ 1 แก้ไขเป็น พิจารณาอนุมัติให้ JAS ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามความจำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ รวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

         

  • ส่วนวาระที่ 2 นั้นที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 เท่านั้น

         

โดยวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวมและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนได้
         

  • วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวผู้สนับสนุนจาก JAS เป็น AWN รวมถึงการแก้ไขข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุนรวมและเรื่องอื่น ๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงดำเนินการและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

         

  • วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs)และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินและการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

         

  • วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคารและแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน