ก.ล.ต.ยันไม่เกี่ยวดีลล่ม “บิทคับ-SCB” ไม่ได้ไปต่อ

26 ส.ค. 2565 | 08:00 น.

ก.ล.ต.แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดีลซื้อกิจการ “SCBS-บิทคับ” ล่ม เหตุการเข้าซื้อ Bitkub Exchange เป็นอำนาจการพิจารณาของธปท. ขณะที่ก.ล.ต.สอบถามเรื่องคุณสมบัติเหรียญ KUB และดำเนินการภายใต้บอร์ด ตามพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล

หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS มีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติให้ SCBS เข้าทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub Exchange จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 17,850 ล้านบาท

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการ SCBS มีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยนายอาทิตย์ นันนทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCB รายงานงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCB ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา

ในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน

 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ เอสซีบี เอกซ์ (SCB) และ SCBS ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

 

ขณะเดียวกัน บิทคับ ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปต่อกับ SCB ว่า ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัดและ SCBS ได้ดำเนินการ due diligence ร่วมกันอย่างรอบคอบ และบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีและทำการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ และแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา ตลอดจนนำเสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจในอนาคต

 

จากการสอบทานธุรกิจ ทาง บล. SCBS ไม่พบข้อบ่งชี้ ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจากบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ยังคงมีประเด็นคงค้าง กับก.ล.ต.ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และ SCBS จึงตกลงร่วมกันที่จะระงับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดำเนินการหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ตามคำชี้แนะและสั่งการโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

 

บริษัทขอเรียนว่า การดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยพร้อมมีทรัพยากรสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้และยังคงเดินหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อสร้างระบบนิเวศของตลาดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริการผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้คนในสังคมต่อไป

 

รายงานข่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต.ระบุว่า การล้มดีลเจรจาซื้อขายหุ้นของบิทคับ ออนไลน์กับ SCBS ไม่เกี่ยวกับก.ล.ต. เพราะเป็นการเจรจาซื้อกิจการของ Bitkub Exchange ซึ่งเป็นอำนาจการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ขณะที่ประเด็นที่ก.ล.ต.สอบถามไปยังบิทคับเป็นการสอบถามเรื่องคุณสมบัติของเหรียญ KUB และเกณฑ์ในการพิจารณารับเหรียญ KUB ในการเข้าซื้อขายใน Bitkub Exchange ซึ่งเป็นอำนนาจสั่งการของคณะกรรมการก.ล.ต.ภายใต้พระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัล