Zipmex ประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาท-คริปโต

20 กรกฎาคม 2565

ซิปเม็กซ์ แจ้งระงับการถอนเงินบาท-คริปโต ทุกกรณีเป็นการชั่วคราว หลังตลาดผันผวนหนัก คู่ค้าทางธุรกิจมีปัญหาการเงิน

บริษัท ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด   ได้ประกาศผ่านทางเพจ Zipmex Thailand  โดยระบุว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง ความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจหลัก อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

Zipmex ประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาท-คริปโต

เพื่อรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม บริษัทฯ จะระงับการถอนทุกกรณีชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

บริษัทขออภัยและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความอดทนของท่านในระหว่างนี้ที่ Zipmex การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าทุกท่านคือเรื่องสำคัญ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ตลอด 24 ชั่วโมง