ผู้ถือหุ้น NBC ไฟเขียวขาย “เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น” มูลค่า 239 ล้านให้บริษัทแม่

29 เม.ย. 2565 | 09:29 น.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) มีมติขายหุ้น "บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น” ให้บริษัทแม่ "NMG" มูลค่า 239.73 ล้านบาท หวังนำเงินขยายธุรกิจต่อเนื่อง

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  หรือ NBC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติผ่านในทุกวาระ โดยวาระที่สำคัญในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) จำนวน 85,999,997 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ให้แก่บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หรือ NMG  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มูลค่า 239.73 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ NNV เป็นผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี 22 และ ยังถือหุ้นใน บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (Nation Coffee) จำนวน 60,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 60 % ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee

 

โดย NBC จะขายหุ้น NNV ให้ NMG ในราคาหุ้นละ 2.7875 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 239.73 บาท ทั้งนี้ NNV จะกู้ยืนเงินจาก NMG เพื่อชำระหนี้สินแก่บริษัทจำนวน 221.30 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 461.03 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ NBC จะมุ่งลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ นิว มีเดีย, โฮม ช้อปปิ้ง และคอล เซ็นเตอร์

 

โดยวาระการประชุม ประกอบด้วย

 

  • วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564
  • วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564
  • วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564
  • วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  • วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

 

  • วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
  • วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
  • วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ขายหุ้นสามัญในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็น 99.99%  ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ให้แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 803,361,455 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 71.45% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
  • วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)