ที่ปรึกษาการเงินหนุน NMG ขายหุ้น NBC สานพันธกิจ"One Nation”

12 เม.ย. 2565 | 04:31 น.

“อวานการ์ด แคปปิตอล”ที่ปรึกษาการเงินอิสระ หนุน NMG ขายหุ้น NBC สานพันธกิจ “One Nation” ชี้ช่วยสร้างเอกภาพขับเคลื่อนองค์กรเพิ่มความคล่องตัวของกลุ่มบริษัทฯและลดต้นทุนทางการเงิน มองราคา 1.30 บาทต่อหุ้นเหมาะสม

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 12 เม.ย.2565 ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัตินำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (NBC) จำนวน 691.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NBC ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นรวม 898.34 ล้านบาท ให้แก่ นายณัฐพงศ์ ตีตวรรัตน์ และ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม "ผู้ซื้อ" โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็นธุรกรรมจำหน่ายไปของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เข้าเกณฑ์ที่บริษัทให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ พิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการในครั้งนี้

 

 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัดถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของ NBC โดยพิจารณาข้อมูลในอดีตทั้งจากงบการเงินประจำปีในอดีต 3 ปีย้อนหลังหรือตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ข้อมูลการประมาณการที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

 

การเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทตามนโยบาย "One Nation" ช่วยสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนองค์กรและเพิ่มความคล่องตัวของกลุ่มบริษัทฯ ในการบริหารงาน และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสื่อสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและมีโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯที่ดีขึ้น

 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้การได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้น NBC ดังกล่าว บริษัทฯ จะนำไปซื้อหุ้นสามัญใน NNV เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนยุทธศาตร์ของบริษัทฯ และมีโอกาสในการปลดภาระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าสูงขึ้น ต่อยอดธุรกิจตามแผนของบริษัทฯ ในอนาคต

 

นอกจากนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาและตกลงเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งได้มีการมีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการขายหุ้นสามัญใน NBC เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดในข้อตกลงดังกล่าวมีความสอดคล้องต่อแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และหากการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่เป็นคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

สำหรับความสมเหตุสมผลด้านราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ NBC โดยพิจารณาจากวิธีการต่างๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach - DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม

 

เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความสมเหตุสมผล และไม่ใช้วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เนื่องจากหุ้นของ NBC เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ มูลค่าการซื้อขายจึงไม่สามารถสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนต่อปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ NBC ได้

 

นอกจากนี้เนื่องจาก NBC จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจจากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นทำให้มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของ NBC ย้อนหลัง 7 ถึง 360 วันทำการ จากวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าเข้าทำธุรกรรมที่แท้จริงของ NBC ได้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า NBC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ NBC พบว่าอยู่ในช่วง 652.73 - 716.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.94 - 1.04 บาท 

 

ทั้งนี้ราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายซึ่งหุ้นสามัญของ NBC จำนวน 691,032,167 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.46 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NBC ในราคาหุ้นละ1.30 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 898.34 ล้านบาท มูลค่าสูงกว่าราคายุติธรรม ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับ 652.73 - 716.24 ล้านบาท

 

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเข้าทำรายการเท่ากับ 898.34 ล้านบาท จึงพบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่สูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ NBC มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ