svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บัญชีกลาง ประกาศ 101 ผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิยื่นงานก่อสร้างรัฐ

26 ตุลาคม 2564

กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9 รวม 101 ราย หวังส่งเสริมการแข่งขัน และเพิ่มทางเลือกให้ภาครัฐ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9/2564 ซึ่งมีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด รวมทั้งสิ้น 101 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายเดิมที่ได้เลื่อนชั้น และผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

 

แบ่งเป็น ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ และ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างชลประทาน และสาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง โดยตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application

 

บัญชีกลาง ประกาศ 101 ผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิยื่นงานก่อสร้างรัฐ

“กรมบัญชีกลางได้เร่งพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างมาที่กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้ว หน่วยงานของรัฐยังมีทางเลือกมากขึ้นด้วย” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 9/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ