ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ลงทุนกองทุน ภายใต้บลจ.เดียวกัน

19 ต.ค. 2564 | 11:44 น.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงเกณฑ์ลงทุนในกองทุนรวม ภายใต้ บลจ.เดียวกัน เปิดให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ระบุว่า ก.ล.ต.มีแนวคิดทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน  เนื่องจากธุรกิจจัดการลงทุน มีการพัฒนารูปแบบกองทุนรวมและการบริหารจัดการให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์ (asset allocation) ของกองทุนรวมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale)

ก.ล.ต.จึงนำเสนอหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้กองทุนรวมสามารถลงทุนภายใต้ บลจ. เดียวกัน รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้นเช่น กองทุนรวมก. ลงทุนในกองทุนรวม ข. และกองทุนรวม ข. ลงทุนในกองทุนรวม ค. จากเดิมกำหนดให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันได้ 2 ชั้น ยกเว้นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่สามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันรวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้น ได้อยู่แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนรวม และเอื้อให้เกิดการพัฒนารูปแบบหรือกลยุทธ์การลงทุนให้มีความหลากหลาย

ภายใต้หลักการที่เสนอให้มีการปรับปรุงดังกล่าว ก.ล.ต.ได้หารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการตามที่เสนอคือ กองทุนรวมต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุนที่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน ห้ามใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนรวมที่ถูกลงทุน และเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน