svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รวมมาตรการ 7 สถาบันการเงิน พักหนี้ – สินเชื่อใหม่ ช่วยน้ำท่วม

15 ตุลาคม 2564

คลัง เผยมาตรการช่วยเหลือ พักชำระหนี้และสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม จาก 7 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร จากผลกระทบน้ำท่วม

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลั เปิดเผยว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs เป็นต้น 

ธนาคารออมสิน

1. มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท ยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31  ธ.ค.64

2. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน

   2.1 ลูกค้ารายย่อย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในปีแรก ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก และระยะเวลาผ่อนชำระ 3 – 5 ปี

   2.2 สินเชื่อเคหะ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในปีแรก ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 40 ปี

   2.3 สินเชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ในปีแรก ปลอดเงินต้น 1 ปี ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ ยื่นคำขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติหรือวันที่ประสบภัยพิบัติ โทร. 02 299 8000 หรือ 1115

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. มาตรการพักชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยปรับ

2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน และผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 555 0555

 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) พร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นพิเศษ โดยสามารถติดต่อสายด่วน Hotline ของ ธสน. โทร. 02 037 6099 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1. สำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันได้รับความเสียหาย สามารถขอรับการลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน

2. สำหรับลูกค้าเดิม-ลูกค้าใหม่ที่ประสงค์ยื่นขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิม หรือเพื่อซ่อมแซมอาคาร วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ในปีแรก และ MRR - 3.5 ต่อปีหรือร้อยละ 3 ในปีที่ 2 – 3

3. ลูกหนี้มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ที่หลักประกันได้รับเสียหาย สามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 4 เดือนแรก และเดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 16 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

4. ลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี

5. ลูกหนี้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาคงเหลือ

6. หลักประกันเสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ สามารถขอรับปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้น

7. ลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติ จะพิจารณาจ่ายเงินสินไหมให้แก่ลูกค้าอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โทร. 02 645 9000

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการพักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะกำไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระ (Late charge) โดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โทร. 02 264 3345 หรือ 1302

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ

1. มาตรการพักชำระหนี้

   1.1 ลูกค้าที่มีการกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan) จะได้พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

   1.2 ลูกค้าที่มีสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) จะได้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน 

2. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี

   2.1 หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 5 แสนบาท

   2.2 หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

   2.3 หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 5 ล้านบาท จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท

สอบถามข้อมูล โทร. 02 265 3000 หรือ 1357

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

1. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า SMEs สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้าของ บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และหนังสือค้ำประกันสินเชื่อลงวันที่ตั้งแต่ 15 ต.ค. - 30 พ.ย.64 จะได้รับการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกัน (ถ้ามี) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย.

   2.1 มาตรการลดค่างวด โดยการผ่อนจ่าย 20% หรือจ่ายขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 3 เดือน และการพักดอกเบี้ยเกิดใหม่ หรือ

   2.2 มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้า บสย. ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 3 เดือน โดยการพักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน และพักดอกเบี้ยเกิดใหม่

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค 64 โทร. 02 890 9999