กอช. แนะวิธีได้เงินคืนไวกรณี สมาชิกเสียชีวิตก่อน/หลัง อายุ 60ปี

20 ก.ย. 2564 | 12:09 น.

กอช. แจงสมาชิกอายุครบ 60 ปี รับบำนาญรายเดือน กรณีเสียชีวิตก่อน/หลังอายุ 60ปี จ่ายคืนผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนครั้งเดียว แนะ สมาชิกระบุ “ผู้รับผลประโยชน์” เพื่อรับเงินคืนเร็วขึ้น ลดเวลาสืบหาทายาท

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ อายุ 15 – 60 ปี ออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมได้รับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกออมเงินใกล้ครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ กอช. จะมีจดหมายแจ้งล่วงหน้าไปยังที่อยู่ เพื่อให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ช่องทางในการรับเงินคืนผ่านช่องทางธนาคารหรือ ไปรษณีย์ธนาณัติ  ทั้งนี้เงินบำนาญที่สมาชิกจะได้รับทั้งหมดเมื่ออายุครบ 60 ปี จากเงินออมสะสม และผลตอบแทนการลงทุน จ่ายคืนเป็นรายเดือนให้กับสมาชิก

จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช.

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ในระหว่างการออมหรือหลังอายุ 60 ปี ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินออมทุกส่วนของสมาชิกคืนทั้งหมด  เมื่อ กอช. ได้รับเอกสารขอรับเงินคืน และใบมรณบัตร ช่องทางที่ขอรับเงิน โดยจ่ายคืนให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนในครั้งเดียว พร้อมแนะ ผู้สมัครสมาชิก กอช. ควรระบุ "ผู้รับผลประโยชน์" ในการสมัครในครั้งแรก เพื่อรับเงินคืนเร็วขึ้น ลดเวลาสืบหาทายาท

 

ทั้งนี้ สมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยระบุรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ หรือประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. กรุงไทย ออมสิน ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th และสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

กอช.