"สินมั่นคงประกันภัยยัน" ก่อนยกเลิกกรมธรรม์ “เจอ จ่าย จบ" ดูแลลูกค้า30วัน

16 ก.ค. 2564 | 06:18 น.

สินมั่นคงประกันภัย ยัน จะดูแลลูกค้าไป 30 วันก่อนยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด แบบ เจอ จ่ายจบ ชี้หากเกิดเหตุพบติดเชื้อภายใน 30 วัน สามารถเคลมประกันกับบริษัทได้ ระบุเป็นการใช้สิทธิ์ตามประกาศ คปภ.

หลังบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ได้ทำหนังสือส่งถึงลูกค้า เพื่อบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป

 

บริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

 

"ฐานเศรษฐกิจ"ได้สอบถามไปยัง บมจ.สินมั่นคงประกันภัยโดยได้รับการอธิบาย โดยชี้แจงว่า การยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งภายใต้เงื่อนไขกำหนดให้บริษัทจะต้องทำหนังสือแจ้งลูกค้าให้รับทราบล่วงหน้า

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำหนังสือส่งถึงลูกค้าทุกรายแล้ว พร้อม QR CODE และ LINK เพื่อให้ลูกค้าดูรายละเอียดตารางคืนเงินซึ่งจะนับตามวันที่เหลืออยู่ 

หนังสือแจ้งลูกค้าของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

"บริษัทส่งหนังสือไปแจ้งลูกค้าและเช้าวันนี้ทุกรายน่าจะได้รับแล้ว  โดยหลังจากนี้ไปบริษัทจะดูแลลูกค้าไป 30 วัน แต่ในระหว่าง 30 วัน หากลูกค้าเกิดกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถที่จะเคลมประกันกับบริษัทได้"บมจ.สินมั่นคงประกันภัยระบุ

 

อย่างไรก็ตาม บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ระบุในเอกสารถึงลูกค่าว่า การระบาดของโควิด-19 ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ทำให้บริษัทฯ ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ

“การตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง และประกันภัยอื่นๆ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว