ติดเชื้อใหม่สูง ระส่ำ สินมั่นคงประกันภัย ประกาศยกเลิก ประกันโควิด เจอ-จ่าย-จบ

16 ก.ค. 2564 | 05:32 น.

สินมั่นคงประกันภัย ประกาศ แจ้งยกเลิก กรมธรรม์ ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ขออภัยลูกค้า เตรียมคืนเบี้ยประกันภายใน 15 วัน แจงยอดผู้ติดเชื้อใหม่สูง หวั่นผลกระทบทางธุรกิจ

16 ก.ค.2564 - ประเด็นร้อนโซเชียล หลัง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ประกาศขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูง หลังแจ้งยกเลิกกรมรรรม์ประกันโควิด โดยชี้แจงว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพันกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 

 

โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทางเลือกและแนวทาง ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้อย่างดีที่สุดและยั่งยืนในระยะยาว

 

ทั้งนี้ สินมั่นคงประกันภัย ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

 

ติดเชื้อใหม่สูง ระส่ำ สินมั่นคงประกันภัย ประกาศยกเลิก ประกันโควิด เจอ-จ่าย-จบ