svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าว เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง

23 กันยายน 2565

รัฐมนตรีเกษตรฯ จับมือ พาณิชย์ ใส่เกียร์สั่งลุยแก้ปัญหามะพร้าว สั่งชะลอนำเข้า ลากยาวถึง ธ.ค. เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง มั่นใจ ไม่เกินปลายปีนี้ ราคากลับสู่ภาวะปกติ พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการมะพร้าวและถั่วเหลือง ร่วมสนับสนุนภารกิจภาครัฐช่วยเกษตรกรไทย

สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าว เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุยแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จับมือกระทรวงพาณิชย์ มอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการตามมาตรการคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว และถั่วเหลืองมีรายได้อย่างเพียงพอต่อการครองชีพ พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการนำเข้ามะพร้าวและถั่วเหลืองที่ให้ความร่วมมือการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐด้วยดีมาโดยตลอด

 

สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าว เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง

 

จากกรณีปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำที่เกิดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้ปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่ออกสู่ตลาด กับสัดส่วนปริมาณการนำเข้าและปริมาณการใช้ในประเทศ  มีความสมดุลกัน และไม่ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวที่เกษตรกรขายได้ รวมทั้งได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรชาวสวนมะพร้าว เครือข่ายชาวสวนมะพร้าว สมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา

 

 

พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา และเสนอให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 

 

1. ผู้ประกอบการยินดีที่จะชะลอการนำเข้ามะพร้าวผล ภายใต้กรอบความตกลง AFTA ปี 2565 ช่วงที่ 2 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565) รวมทั้งพร้อมให้ความร่วมมือในการชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบ ความตกลง WTO กะทิสำเร็จรูป และกะทิแช่แข็ง ออกไปก่อน จนกว่าราคามะพร้าวผลภายในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติ

 

 

2. เห็นชอบการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2565 ในกรณีที่มีการนำเข้ามะพร้าวผลแก่เกินกว่า 305,335 ตัน ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 72 เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทางด้านราคาจากการที่มีการนำเข้ามากเกินไป

 

จากมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดสต็อกมะพร้าวที่อยู่ในล้งและตามบ้านเรือนของเกษตรกรได้  และคาดว่าจะส่งผลให้ราคามะพร้าวผลแห้ง (ใหญ่) เพิ่มสูงขึ้นกลับมาเป็นผลละ 12 - 15 บาท ได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามข้อผูกพันตามกรอบความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และช่วยให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด

 

สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าว เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง

รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง และสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว 3 ปี (ปี 2566 – 2568)

 

โดยในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองผู้มีสิทธินำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองทั้ง 8 สมาคม ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผลิต และรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ ในราคาตามกลไกตลาด แต่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ตามชั้นคุณภาพ ซึ่งเป็นระดับราคาที่เพิ่มขึ้นจากช่วง ปี 2563 – 2565 อีกกิโลกรัมละ 2.25 บาท รวมทั้งยินดี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพิ่มเติมอีกในราคากิโลกรัมละละ 2 บาท ทุกชั้นเกรดคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลจนกว่าราคาในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติ และให้การสนับสนุนขึ้นราคารับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองให้เกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรวบรวมผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเติม และขอให้เชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะเข้าไปเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าว เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง

 

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า หากพิจารณาข้อมูลการผลิตและการส่งออกมะพร้าวไทย ปี 2565 สศก. พบว่า ไทยมีผลผลิตมะพร้าวประมาณ 0.969 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.62 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยผลผลิตจึงเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก

 

แต่เนื่องจากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ประเทศคู่ค้ามีความต้องการนำเข้าลดลง อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศยุโรป โดยจะเห็นได้จากปริมาณส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกปี 2565 (มกราคม - กรกฎาคม) มีปริมาณรวม  85,031 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 36.21 หรือคิดเป็นมะพร้าวผลประมาณ 115,000 ตัน ดังนั้น ส่งผลทำให้มีปริมาณสต็อกมะพร้าวในประเทศจำนวนมาก ทำให้ราคามะพร้าวผลแห้ง (ใหญ่) ที่เกษตรกรขายได้ลดลง โดยในเดือนกันยายน 2565 เฉลี่ยผลละ 8.19 บาท ลดลงจากราคาเฉลี่ยผลละ 13.37 บาทในเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 38.74

สั่งชะลอนำเข้ามะพร้าว เร่งแก้ปัญหาราคาร่วง เบรกม็อบชาวสวนเข้ากรุง

 

ทั้งนี้ จากมาตรการตามมติประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถช่วยลดสต็อกมะพร้าวและจะส่งผลให้ราคามะพร้าวกลับมาสู่ภาวะปกติภายในปลายปีนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามตามมาตรการข้างต้น เพื่อช่วยเหลือ  พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจ  ชุมชนร่วมกัน