svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปศุสัตว์ ลุยบิ๊ก 2 โปรเจ็กต์ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

20 กันยายน 2565

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลุยบิ๊ก 2 โปรเจ็กต์ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติ “โควิด-19” ร่วม เอกชน จัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง อันเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์ ลุยบิ๊ก 2 โปรเจ็กต์ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

 

 วันที่ 20 กันยายน 2565นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ส่งมอบเสบียงอาหารช้าง (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 238 ฟ่อน ตามโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติโควิด-19 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ปางช้างและเกษตรกรผู้เลี้ยงช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หัวหินซาฟารี หมู่ที่ 3 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ปศุสัตว์ ลุยบิ๊ก 2 โปรเจ็กต์ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

 

วันเดียวกัน นายสัตวแพทย์สรวิศ มอบหมายให้กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์ ดำเนินโครงการรักษ์ช้าง เพื่อช่วยสนับสนุนอาหารช้าง ยา และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับช้าง เพื่อยกระดับการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม โดยนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.)

 

ปศุสัตว์ ลุยบิ๊ก 2 โปรเจ็กต์ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

มอบหมายให้กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ โดย สพ.ญ. ศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเม็ด เวชภัณฑ์ ยา ที่จำเป็นสำหรับช้าง ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิสัตวแพทย์ โดยกิจกรรมดังกล่าว นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

ปศุสัตว์ ลุยบิ๊ก 2 โปรเจ็กต์ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติ “โควิด-19”

 

ในครั้งนี้ได้ให้ความช่วยเหลืออาหารเม็ด 1,350 กิโลกรัม ยา และเวชภัณฑ์ อื่น ๆ ให้แก่ช้าง 12 เชือก ในปางช้าง ช.ช้างชรา นับเป็นก้าวย่างสำคัญในการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง อันเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ต่อไป