“ลิงเก็บมะพร้าว” ไทยมี กม.คุ้มครองสัตว์เจอคุก-ปรับ 4 หมื่น (มีคลิป)

17 ส.ค. 2563 | 10:30 น.

​​​​​​​อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงโลก “ลิงเก็บมะพร้าว” ไทยมีกฎหมายป้องกันทารุณกรรมสัตว์ฯ มีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศ ได้มาสัมภาษณ์เพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดีเกี่ยวกับสวัสดิภาพของ “ลิง”  เพื่อจะนำไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิภาพของ “ลิง” ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชาวต่างชาติเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ ชี้แจงกรณีการใช้งาน “ลิงเก็บมะพร้าว” กับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 สาระสำคัญ ดังนี้

 

1. การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับลิง มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิงมี 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 คุ้มครองลิงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน ใช้เพาะพันธุ์หรือเลี้ยงไว้เป็นสัตว์บ้านด้วย ในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ได้แบ่งการดูแลตามกฎหมายออกได้เป็น 3 ส่วน

 

ได้แก่ การทารุณกรรมสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ และการขนส่งสัตว์ กรณีที่เลี้ยงลิงกังเพื่อใช้ "ลิงเก็บมะพร้าว" ถ้าไม่ทำในลักษณะที่กฎหมายห้าม ดังต่อไปนี้ ก็ไม่ถือเป็นการทารุณกรรม 1) การใช้งานลิง จนทำให้ลิงได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 2) การใช้งานลิง จนได้รับความเจ็บปวด เจ็บป่วย พิการหรือตาย 3) การใช้งานลิง ที่พิการ เจ็บป่วย ชรา หรือกำลังตั้งท้อง 4) การใช้งานลิง อายุน้อยให้ทำงานเกินสมควร โดยมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล หรือที่เรียกว่า Five freedoms ประกอบด้วย ต้องจัดให้สัตว์ได้รับน้ำและอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของสัตว์ ต้องจัดการป้องกันโรคที่เหมาะสม และต้องจัดการรักษาเมื่อลิงเจ็บปวดโดยไม่ชักช้า ต้องจัดให้ลิงไม่ได้รับความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวดทุกข์ทรมาน และต้องจัดให้ลิงได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เหมาะสม

 

2.แนวทางในการส่งเสริมและปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะเรื่องของ "ลิง" หรือ "ลิงเก็บมะพร้าว"  กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการมาตรการในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ตามอำนาจหน้าที่ได้ โดยชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์ ทราบว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 (Cruelty Prevention and Animal Welfare Act, B.E. 2014) ซึ่งให้การคุ้มครองป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของลิง ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Five Freedoms) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

นอกจากนี้ยังมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 2 ฉบับ ให้เจ้าของลิงต้องจัดสวัสดิภาพให้กับ "ลิงที่เลี้ยง" คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขนส่งสัตว์หรือการนำสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง พ.ศ. 2562 อาทิ "ลิงเก็บมะพร้าว" และให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ชี้แจงเจ้าของลิงให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการทารุณกรรมลิง และให้เจ้าของลิงการจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสม

 

“ลิงเก็บมะพร้าว” ไทยมี กม.คุ้มครองสัตว์เจอคุก-ปรับ 4 หมื่น (มีคลิป)

 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ามีการกระทำความผิด โดยผู้ใดฝ่าฝืนกระทำความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามที่รัฐมนตรีกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท จากการสำรวจ กรมปศุสัตว์ ยังไม่พบในการใช้ “ลิงเก็บมะพร้าว” ไม่ผิดข้อกฎหมาย