ชาวไร่ ขีดเส้นทวงค่าชดเชยอ้อย วันที่ 20 ก.ย. ต้องเข้า ครม. ถ้าไม่ได้ บุกกรุง

15 ก.ย. 2565 | 13:29 น.

“สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ “ นำผู้แทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อย พบที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ประกาศขีดเส้นตายเงินอ้อยสด 120 บาท ต้องเข้า ครม. ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นี้ ถ้าไม่เข้า ครม. ชาวไร่อ้อยบุกกรุงแน่นอน

จากมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 1! พฤษภาคม 2564 เห็นชอบแนวทางและ หลักเกณ ฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น P.M 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/2565 ในอัตราตันละ 120 บาท เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและแบ่งเบาภาระเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด สถาบัน ชาวไร่อ้อยและสมาชิกชาวไร่ อ้อยทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและพร้อมที่จะดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้กำหนดไว้

 

ขณะนี้การหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2564/65 ได้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โคยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 92.07 ล้านตัน มีปริมาณอ้อยสด 66.95 ล้านตัน มีผลผลิตน้ำตาลทรายรวมทั้งสิ้น 101.56 ล้านกระสอบคิดเป็นปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น 38. 12 * ของฤดูการผลิตที่ผ่านมา และ ในฤดูการผลิตปี 2565/66 จะเริ่มต้นการหีบอ้อยในเดือนพฤศจิกายน 2565

 

 

ซึ่งชาวไร่อ้อยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบำรุงรักษาอ้อยเพื่อให้ได้อ้อยและน้ำตาลที่มีคุณภาพดี เป็นการสร้างรายได้ให้กับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว

 

ชาวไร่ ขีดเส้นทวงค่าชดเชยอ้อย วันที่ 20 ก.ย. ต้องเข้า ครม. ถ้าไม่ได้ บุกกรุง

 

สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย   เผยว่า วันนี้ 15 ก.ย. สส.สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ นำผู้แทน 4 องค์กรชาวไร่อ้อยพบที่ปรึกษากระทรวงการคลังขีดเส้นตายเงินอ้อยสด 120 บาท ต้องเข้า ครม. ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นี้ ถ้าไม่เข้า ครม. ชาวไร่อ้อยบุกกรุงแน่นอน

 

ชาวไร่ ขีดเส้นทวงค่าชดเชยอ้อย วันที่ 20 ก.ย. ต้องเข้า ครม. ถ้าไม่ได้ บุกกรุง