แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” 2565 เพิ่ม 60 บริการรัฐ จ่ายใบสั่ง เช็คสวัสดิการ แจ้งเหตุ

13 สิงหาคม 2565

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ช่องทางรวมบริการภาครัฐ ล่าสุด 2565 ครอบคลุม 60 บริการ ทั้งเช็คสวัสดิการ ประกันสังคม เครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ตรวจสอบใบสั่งจราจร แจ้งเหตุด่วน ครบจบในแอปเดียว พร้อมเช็ครายละเอียดเตรียมต่อยอดไปอีกหลายบริการของรัฐ

ภายหลังจาก รัฐบาล ได้ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมช่องการทางการให้บริการของภาครัฐที่สำคัญไว้เป็นแหล่งเดียว ล่าสุดการดำเนินการ อยู่ในระยะที่ 2 หรือ ระยะเติมเต็มแล้ว โดยให้บริการขยายขอบเขตครอบคลุมบริการยอดนิยมมากกว่า 60 บริการ 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยเป็นการพัฒนาภายใต้ แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนระยะ 3 ปี

 

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่องการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ.2561 – 2580) ในด้านการพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้บริการขยายขอบเขตครอบคลุมบริการยอดนิยมมากกว่า 60 บริการ มีตัวอย่างดังนี้

 

การค้นหาข้อมูลและรับบริการภาครัฐ การยื่นคําขอ จองคิว ตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ เช่น 

 • การตรวจสอบสิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 • การเช็คข้อมูลเครดิตบูโร 
 • เช็คสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง 
 • ข้อมูลใบขับขี่ 
 • บัตรประจำตัวคนพิการ 
 • สิทธิประโยชน์ อสม. 
 • ส่วนบริการด้านการศึกษา สามารถขอหนังสือรับรองผล O-Net ได้ 

 

การตรวจสอบสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ เช่น 

 • เงินอุดหนุนเด็ก 
 • ตรวจสอบข้อมูลเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 • การแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายหรือปัญหาสังคม 
 • ข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
 • กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) 
 • การกู้ยืมเงินเพื่อคนพิการ 
 • การตรวจสอบสิทธิประกันสังคม 
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพ  

การบริการข้อมูลภาครัฐ เช่น 

 • ตรวจสอบใบสั่งจราจร 
 • ข้อมูลทะเบียนรถ 
 • การจองคิวอบรมใบขับขี่ 
 • บริการตรวจสอบและชำระเงินค่าน้ำประปา 
 • ค่าไฟฟ้า 
 • ตรวจสอบข้อมูลที่ดิน 
 • แจ้งเอกสารหาย 
 • ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย 
 • การขอรับเงินช่วยเหลือของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  
 • การวางเงินประกันขอปล่อยตัวชั่วคราว 
 • การขอเงินเยียวยากรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะต่อยอด เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จะครอบคลุมงานบริการเฉพาะทาง ดังนี้

 • การเงินและภาษี 
 • การเดินทาง 
 • ความมั่นคงปลอดภัย 
 • ที่อยู่อาศัยและที่ดิน 
 • การทำงาน 
 • การเกษตร 
 • การศึกษา 
 • สิทธิพลเมือง 
 • ทะเบียนราษฎร 
 • สิ่งแวดล้อม 
 • สิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น การแจ้งเกิด 
 • ข้อมูลทางด่วนแก้หนี้ 
 • การขอเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเกษตร 
 • การหางานสำหรับคนพิการ 
 • การจองเลขทะเบียนรถยนต์ 
 • การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

 

ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดและใช้บริการแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพื่อเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่างๆ อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้ง App Store สำหรับผู้ใช้เครื่องมือสื่อสารระบบ iOS และ Google Play สำหรับผู้ใช้ระบบ Android