ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ลงทะเบียนทางไหนบ้างดูเลย

18 สิงหาคม 2565

ช่องทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เปิดลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทางไหนบ้างดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 อย่างเป็นทางการ รายละเอียดมีดังนี้

 

วันลงทะเบียน

 • วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

 

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารประกอบ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

 

ช่องทางแรก

กรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยงานรับลงทะเบียน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน (เลือกหน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อ
 • กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ช่องทางที่ 2

กรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (กระดาษ) ที่หน่วยงานลงทะเบียน (คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต กทม./เมืองพัทยา/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.)

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

 

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

 

ช่องทางลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท.

 

ที่มา: กระทรวงการคลัง