svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มเมื่อไหร่ ผ่านช่องทางไหนอ่านด่วน

16 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มเมื่อไหร่ ผ่านช่องทางไน เช็คคุณสมบัติรายละเอียดครบทั้งหมดจบที่นี่

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง ได้กำหนด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ โดยกำหนดวัน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

 

วันลงทะเบียน

 • วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

 

ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนบ้าง

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ดังนี้

 

 

หน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 7 หน่วยงาน คือ

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 •  กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด)
 • กรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)
 • และสำนักงานเมืองพัทยา

 

สำหรับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ มีดังนี้

 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมสรรพากร
 • กรมการปกครอง
 •  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรุงเทพมหานคร
 • เมืองพัทยา
 • กรมที่ดิน
 •  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • การยางแห่งประเทศไทย
 •  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 •  กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการกงสุล
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 •  กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 •  กรมควบคุมโรค
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กรมหม่อนไหม
 •  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 •  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 •  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ร่วมกับ 47 หน่วยงาน ว่า ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ จะมีการตรวจคัดกรองคุณสมบัติที่ละเอียดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ถึง 47 หน่วยงาน ซึ่งมากกว่าครั้งก่อนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ 23 หน่วยงานเท่านั้น

 

เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนในครั้งนี้ ประมาณ 13-15 ล้านคน และคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าปัจจุบันที่ 48,000 ล้านบาทต่อปี.