ครม. ถกลดภาษีช่วยแท็กซี่-สามล้อ-มอเตอร์ไซค์วิน ของบกลางชดเชยภาษีที่ดิน

16 ส.ค. 2565 | 00:09 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ ไฮไลท์ กระทรวงคมนาคม ชงลดภาษีประจำปี แท็กซี่ สามล้อ และมอเตอร์ไซค์วิน 1 ปี ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 น้ำมันแพง พร้อมของบกลางชดเชยภาษีที่ดิน และเคาะวันหยุดพิเศษ 3 วันช่วงประชุมเอเปค รวมทั้งการกู้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาให้กับที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยไฮไลท์วันนี้ กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์จ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

 

สำหรับเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการลดน้อยลง

 

ประกอบราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น และยังได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น แถมการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในสถานการณ์ปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว จึงพิจารณาการลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

 

พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังเสนอขออนุมัติการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นค่าชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองด้วย หลังจากนำกลับไปพิจารณามาแล้ว

 

ขณะเดียวกันยังต้องติดตามว่าที่ประชุมครม. จะรับทราบผลประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ซึ่งเห็นชอบให้มีวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยหรือไม่

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับวาระการประชุมครม. วันนี้ มีดังนี้

 

วาระเพื่อทราบ

 • กระทรวงดิจิทัลฯ รายงานผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2565 
 • กมช. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
 • สทนช. รายงานผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2018 -2028 ครั้งที่ 2 
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา

 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

 

วาระเพื่อพิจารณา 

 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์จ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ....
 • กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติเงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงพลังงาน เสนอร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • กระทรวงการคลัง เสนอขอขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan
 • กระทรวงเกษตรฯ เสนอขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 ของกรมประมง
 • กระทรวงเกษตรฯ เสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท แห่งสหราชอาณาจักร
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองกะผี ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อการกำจัดขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 -2570) 
 • คณะกรรมการทุนหมุนเวียน เสนอการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565