svasdssvasds

รัฐบาลใจป้ำจัด 16 ล้าน ให้เพื่อนบ้านซื้อรถ จ่ายเบี้ยเลี้ยงคน-K9 แก้ยาเสพติด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ก.ค. 2565 เวลา 7:06 น. 1.0k

รัฐบาลใจป้ำเคาะ 16 ล้าน งบเงินอุดหนุนของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ประเทศเพื่อนบ้าน ทลายแหล่งผลิตยาเสพติด-เครือข่ายค้ายาระหว่างประเทศ ทั้งซื้อรถ 4x4 รถมอเตอร์ไซค์ ชุดตรวจสอบสารเสพติด และค่าเบี้ยเลี้ยงคน และหมา K9

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งล่าสุด มีมติเห็นชอบเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เสนอเข้ามาโดยกระทรวงยุติธรรม คือ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 16 ล้านบาท ด้วยการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มีระยะเวลาการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2565

 

ภาพประกอบ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

แผนงานสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 

 • แผนงานหมวด 1 : การปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
 • แผนงานหมวด 2 : การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
 • แผนงานหมวด 3 : การพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพ 
 • แผนงานหมวด 4 : การบริหารการจัดการศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

 

ภาพประกอบ นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

สำหรับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนรายการโครงการฯ จำนวน 16 ล้านบาท ให้กับแผนงานค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศ ดังนี้

 

เมียนมา

 • วงเงิน 5.1 ล้านบาท 
 • เครื่องตรวจสารเคมี 1 เครื่อง
 • รถยนต์ 4x4 Double Cab 1 คัน
 • รถยนต์โดยสาร ขนาด 3,500 ซีซี 1 คัน

 

สปป.ลาว

 • วงเงิน 6.15 ล้านบาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงสุนัข K9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชุดปฏิบัติการประจำ 3 แขวง คือ แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ำทา และแขวงอุดมไซ แลพสำหรับชุดปฏิบัติการกรุงเวียงจันทร์
 • รถยนต์ 4x4 Double Cab 2 คัน
 • รถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซีซี จำนวน 2 คัน
 • รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี จำนวน 2 คัน
 • อากาศยานไร้คนขับ 2 เครื่อง
 • เครื่องตรวจจับพิกัดภูมิศาสตร์ 30 เครื่อง
 • กล้องวงจรปิด 3 ตัว
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

 

กัมพูชา

 • วงเงิน 2.15 ล้านบาท
 • ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเรือลาดตระเวน และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับชุดปฏิบัติการใน 8 จังหวัด คือ สตึงเตรง พระวิหาร อุดรมีชัย บันทายมีชัย พระตะบอง ไพลิน โพธิสัตว์ และเกาะกง
 • ชุดตรวจสารเคมีสำหรับชุดตรวจและหน่วยงานกลาง NACD
 • ค่าบริการซ่อมบำรุงเครื่องตรวจพิสูจน์ 4 เครื่อง
 • อุปกรณ์ตรวจปัสสาวะ 160 ชุด
 • ชุดตรวจสอบสารเสพติด 160 ชุด
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

 

เวียดนาม

 • วงเงิน 2.6 ล้านบาท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตามแนวชายแดนเวียดนาม - สปป.ลาว และชายแดนเวียดนาม - กัมพูชา
 • ค่าตอบแทนแหล่งข่าว 120 แหล่งข่าว
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตั้งด่านตรวจจังหวัเ Hoa Binh และตามเส้นทางลำเลี้ยงยาเสพติดสำคัญ
 • รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 10 คัน
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

 

แผนงานสนับสนุนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 16 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน รายการโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

 

พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ ผ่านทางอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดและผ่านทางการประชุมระหว่างประเทศระดับทวิภาคี เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์รายการที่จำเป็นต้องให้การสนับสนุน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายที่ไทยประสงค์จะผลักดันและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ

 

โดยจากนี้เมื่อ ครม. มีมติอนุมัติโครงการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของทั้ง 4 ประเทศ และกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง