กนอ.มอบธงขาว ดาวเขียว 119 รง.สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

25 ก.ค. 2565 | 11:56 น.

กนอ.มอบธงขาว ดาวเขียว 119 โรงงานเดินหน้าสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับระหว่างชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สายปฏิบัติการ 3 เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการมอบมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2564 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 

ทั้งนี้ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กนอ. ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบธงขาว-ดาวเขียวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วย 

 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอภาคตะวันออก(มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

โดยปี 2564 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี และรับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 119 โรงงาน และมอบธงธรรมาภิบาลฯ ให้กับสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือ ธงขาว-ดาวทอง

 

นับจากปีที่ประเมิน (2558-2564) รวมทั้งสิ้น 74 โรงงาน สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชนและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กนอ.มอบธงขาว ดาวเขียว 119 รง.สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 

“สิ่งสำคัญเหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว สามารถสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม กับสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้อยู่คู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” 

นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) กล่าวว่า โครงการฯดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของจังหวัดระยอง ซึ่ง กนอ ได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

 

สำหรับในปี 2564 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 137 โรงงาน และผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว - ดาวเขียว จำนวน  119  โรงงาน โดยประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 50 โรงงาน 

 

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอภาคตะวันออก (มาบตาพุด) 37 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 14 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 5 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 11 โรงงาน 

 

และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับจากปีที่ประเมิน คือ  2558–2564 กนอ.จึงมอบรางวัลธงขาว - ดาวทองโรงงานดังกล่าวอีก 74  โรงงาน

 

โดยยึดหลักการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินโรงงานร่วมกัน ระหว่าง กนอ. โรงงานและชุมชน อันส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม