เล็งดันนิคมฯทรัพย์สาครเข้า "ตลท." ขยายธุรกิจ "กนอ." คาดแล้วเสร็จใน 3-5 ปี

17 ก.ค. 2565 | 22:11 น.

เล็งดันนิคมฯทรัพย์สาครเข้า "ตลท." ขยายธุรกิจ "กนอ." คาดแล้วเสร็จใน 3-5 ปี ระบุอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งและเตรียมขออนุมัติ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร จังหวัดสมุทรสาคร ว่า บริษัท ศิวาชัย จำกัด ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งบริษัทฯ มีแนวคิดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครตามแนวทางความร่วมมือระหว่าง กนอ. กระทรวงอุตสาหกรรม กับกระทรวงยุติธรรม 

 

ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่รับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ทำการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมฯ มีจุดมุ่งหมายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พ้นโทษ สร้างอาชีพในอนาคต 

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการจัดตั้งนิคมฯ อาทิ เอกสารด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน การออกแบบระบบสาธารณูปโภคโครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน  แนวคิด รูปแบบการพัฒนาโครงการในรายละเอียด เป็นต้น เพื่อจัดส่งให้ กนอ. พิจารณาเสนอขออนุมัติในหลักการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

 

สำหรับการพัฒนานิคมฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3-5 ปี และหากเป็นไปได้ จากการหารือกับผู้พัฒนานิคมฯ มีแนวทางที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนจากสถาบันการเงินได้

 

เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าชื่อถือแก่ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน การเพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้าถึงพันธมิตร และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตด้วย

 

กนอ. คาดนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครแล้วเสร็จใน 3-5 ปี

 

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 4,132 ไร่ ริมถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 47.5 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งตะวันตก 30 นาที และห่างจากตัวเมืองสมุทรสาคร 15 นาที 

โดยโครงการฯ มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพพื้นที่ที่ติดกับทางรถไฟสายสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ซึ่งจะถูกพัฒนาเป็นสถานีขนส่งสินค้าที่สร้างความสะดวกในการขนส่งสินค้าในอนาคต 

 

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ติดกับชายทะเลยาวกว่า 1 กิโลเมตร มีศักยภาพในการพัฒนาสู่ท่าเทียบเรือชายฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าทางน้ำ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป

 

นายวีริศ กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการดังกล่าวจัดตั้งตามแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์เพื่อส่งเสริมแรงงานราชทัณฑ์ที่พัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ให้กลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีงานทำ เป็นลักษณะนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน กับ กนอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างเมืองใหม่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง 

 

และทำให้แรงงานราชทัณฑ์มีงานทำไม่ต่ำกว่า 30,000 คน นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก  โดย กนอ.ประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา