เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนชายเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่?

25 กรกฎาคม 2565

เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนชายมีสิทธิ์เบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร และใช้หลักฐานอะไรบ้าง เช็คเลย

สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยสมาชิกที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องจะได้รับสิทธิ"เงินสงเคราะห์บุตร

 

มีคำถามว่า  ผู้ประกันตนชายมีสิทธิ์เบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่?  ต้องทำอย่างไร?

กนกนันท์ วีริยานันท์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขาพระประแดง ตอบคำถามนี้ว่า เบิกได้

 

มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

  • ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน

 

เอกสารที่ต้องใช้

 

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

 

  • สำเนาทะเบียนสมรส 

 

  • สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

 

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01

 

ทั้งนี้ การโอนเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

 

สามารถยื่นเบิกกับประกันสังคมทั่วประเทศ

 

กรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรส

 

  • สามารถไปจดทะเบียนรับรองบุตร  

 

  • ยื่นคำรองต่อศาล  ขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายของฝ่ายชาย

 

จ่ายให้เดือนละเท่าไหร่

 

  • เดือนละ 800 บทต่อบุตรหนึ่งคน คราวละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์

 

(ชมคลิปคลิกที่รูปด้านล่าง)

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน