svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เฉลิมชัย”แจ้งข่าวดี จีนปลดล็อกโรงงานไก่ไทย ไฟเขียวส่งออกได้อีก 5 แห่ง

23 กรกฎาคม 2565

“เฉลิมชัย” รัฐมนตรีเกษตรฯ แจ้งข่าวดี ผลสำเร็จเจรจาสัมพันธ์เกษตรไทย-จีน ไฟเขียวปลดล็อกโรงงานไก่ไทยส่งออกเพิ่มได้อีก 5 แห่ง รวมของเดิมเพิ่มเป็น 20 แห่ง อนาคตสดใส

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากการเจรจาหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตผู้ประกอบการไทยที่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการส่งออกด้วยตนเอง (Self-ban) สามารถทำการส่งออกสินค้าไปจีนได้อีก มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร

 

“เฉลิมชัย”แจ้งข่าวดี จีนปลดล็อกโรงงานไก่ไทย ไฟเขียวส่งออกได้อีก 5 แห่ง

 

ล่าสุดมีข่าวดีวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง จากการเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค COVID-19 ในกระบวนผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้แล้วจำนวน 20 แห่ง

 

“เฉลิมชัย”แจ้งข่าวดี จีนปลดล็อกโรงงานไก่ไทย ไฟเขียวส่งออกได้อีก 5 แห่ง

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศคู่ค้ามีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อและเข้มงวดในการตรวจสอบนำเข้าสินค้ามากขึ้น ได้แจ้งให้โรงงานผู้ผลิตทำการประเมินตนเองถึงความเสี่ยงและระงับการส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 กรมปศุสัตว์ได้ทยอยแจ้งรายชื่อโรงงานระงับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว จำนวน 9 โรงงาน และได้ทำรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องและรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน GACC เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

 

สรวิศ  ธานีโต

 

ซึ่งผลจากการที่ GACC ได้ตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์พบและยืนยันได้ว่ากรมปศุสัตว์ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกำกับดูแลและทางโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกของไทย ได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด มีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมีมาตรการและดำเนินการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในตัวสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้นจึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกจีนของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทย สามารถทำการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยประกาศยกเลิกการระงับมีผลสามารถส่งออกไปจีนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 แห่ง และตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง

 

“เฉลิมชัย”แจ้งข่าวดี จีนปลดล็อกโรงงานไก่ไทย ไฟเขียวส่งออกได้อีก 5 แห่ง

 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ขอให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดคู่ค้าและหลักมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจในการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ